ZÁMEČNÍK, M. Památková obnova Bratmannovy vily - Valašské Klobouky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Výsledkem diplomové práce je kromě vlastního návrhu také podrobný pasport Bratmannovy vily, obsahující informace běžně dostupné i takové, které autor získal vlastním průzkumem. Stupeň poznání stavby, ke kterému student dospěl, je v tomto případě mimořádný a příkladný. Při sumarizaci poznatků i při návrhu řešení vešel Marek Zámečník do kontaktu se všemi předpokládanými budoucími (doufejme) účastníky obnovy Bratmannovy vily, přičemž se důvěrně obeznámil s platnou legislativou péče o památky, metodickými postupy používanými v praxi, ale také s různými postoji a připraveností konkrétních pracovníků dotčených institucí. Tyto vědomosti a zkušenosti jistě využije ve své budoucí praxi. Vzhledem ke svědomitosti a pracovnímu nasazení diplomanta a kvalitě i rozsahu výsledného elaborátu navrhuji hodnocení: A/100

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Tématem diplomové práce Marka Zámečníka je stavba, kterou dobře zná z vlastní zkušenosti. Bratmannova vila je cenným a relativně zachovalým příkladem secesní architektury z produkce místního rodáka, architekta Huberta Gessnera. Budova, v současnosti vyžívaná jako ZUŠ, by měla být přiměřeným způsobem památkově obnovena a také vhodným způsobem využívána. Podle mého soudu student toto zadání splnil. Jím navržený zásah a využití objektu vychází z reálné potřeby města, je racionální a logický. Jeho součástí je také kreativní doplnění areálu novostavbou a návrh úpravy někdejší zahrady. Výsledkem diplomové práce je kromě vlastního návrhu také podrobný pasport Bratmannovy vily, obsahující informace běžně dostupné i takové, které autor získal vlastním průzkumem.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Kolouch, Jiří

Práce přesvědčivě dokládá schopnost autora ihned se uplatnit ve své profesi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor plně využívá potenciál řešeného pozemku, který se opírá o pečlivě provedený terénní průzkum a shromážděné dostupné podklady. Z celé práce je poznat osobní zájem o záchranu a obnovu architektonických hodnot památkově chráněného objektu secesní vily včetně přilehlé zahrady v jeho rodném městě.
Architektonické řešení A Architektonické řešení je vedeno snahou o navrácení původní historické podoby samotné vile při maximálním důrazu na možnosti využití pro zvolené provozy ZUŠ, které byly vhodně vybrány. Prostorově náročnější provozy jsou umístěny v novém objektu v původní hospodářské části zahrady, který zvoleným měřítkem a ztvárněním nekonkuruje rekonstruované vile. Pozitivní je snaha o obnovu (resp. znovuvybudování) zahrady v duchu původního konceptu.
Provozní řešení A Dispoziční uspořádání je logické a odpovídá stanoveným požadavkům pro budoucí provozy.
Technicko konstrukční řešení A Řešení obnovy vily včetně zpracovaného architektonického detailu je velmi zdařilé. Také konstrukční řešení novostavby budovy tanečního a výtvarného oboru je přes náročnost na řešení nosných konstrukcí a velikost navrhovaných prosklených ploch bez vnitřního členění schopné realizace.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na mimořádně vysoké úrovni – jedná se o pečlivě a profesionálně zvládnutou práci ve 3D včetně vizualizace, která je podložena jednoznačně a srozumitelně formulovanými poznatky a požadavky.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 90811