AMBROŽOVÁ, M. Analýza vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Předložená práce se zabývá analýzou dat naměřených u sportovců v rámci ultra vytrvalostních závodů za účelem stanovení negativních účinků extrémního výkonu na lidský organismus. Práce obsahuje kvalitní rešerši o účincích nadměrné fyzické zátěže na různé fyziologické parametry sportovců. Tyto informace byly studentkou využity v praktické části práce pro detailní interpretaci a diskuzi výsledků a statistické vyhodnocení dat. Pro analýzu a grafickou reprezentaci dat studentka navrhla software, který uživateli nabízí výběr vhodných statistických prostředků a možnost ukládání výsledků jednotlivých testů do běžně používaného formátu. Získané poznatky jistě přispějí k lepšímu pochopení dané problematiky a k dosažení kvalitnějších výstupů v rámci navazujících studií prováděných Centrem sportovních aktivit VUT v Brně a Ústavem experimentální biologie Masarykovy univerzity. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Vzhledem k aktivnímu a svědomitému přístupu studentky v průběhu celého semestru práci hodnotím stupněm A/95 b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka Monika Ambrožová vypracovala bakalářskou práci na téma Analýza vybraných fyziologických parametrů sportovců během zátěže. V práci je v teoretické části velmi přehledně zpracován výčet základních biologických parametrů, které jsou sportovcům měřeny v průběhu sportovních výkonů. V této práci se jednalo o sledování parametrů před a po extrémním sportovním výkonu. V další kapitole jsou posány negativní účinky extrémních sportovních výkonů. Poslední teoretická kapitola pojednává o statistických testech použitelných pro dostupná data. Praktická část je zaměřena na statistické vyhodnocení vlivu extrémní zátěže na biologické parametry. Postup statistického zpracování je velmi pečlivě a přehledně popsán včetně uvedení grafických výstupů. Analýza byla provedena pro dvě různé skupiny sportovců. Pro práci s daty byla vytvořena aplikace s grafickým rozraním v programovacím prostředí Matlab. Aplikace je funkční včetně ošetření zadané hodnoty alpha. Informaci o verzi Matlabu by bylo vhodné napsat do textu v úvodu kapitoly 4.2. Výsledky jsou přehledně prezentovány a dostatečně diskutovány. Práce je přehledně a logicky členěna. Text je srozumitelný, čtivý a čítá na 45 stran. Studentka se v práci odkazuje na 44 literárních zdrojů. Všechny body zadání jsou splněny. Vzhledem k preciznímu vypracování zadané práce ji hodnotím stupněm A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102296