HORSKÝ, T. Optický vláknový přenosový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dejdar, Petr

Cílem studentovi práce bylo vytvoření laboratorní úlohy pro simulaci reálné přenosové trasy. Pro simulaci bylo vybráno zařízení RedPitaya a obslužný software měl byt realizován pomocí LabVIEW. Po celou dobu práce byl student aktivní a pravidelně chodil na konzultace. Zadání splnil v celém rozsahu. Byl schopen si poradit i v případě problémů, například si sám upravoval oficiální ovladače, vydané STEMlabem. Jak teoretická, tak i praktická část práce je na velice vysoké úrovni. V práci s literaturou mohl student využít více zdrojů a ne pouze 12 uvedených. V praktické části student zapojil sestavu komponentů pro optický přenosový systém a vytvořil GUI pro jeho obsluhu. GUI je postaveno jako dvou režimové. Jedním režimem je reálný mód a druhým režim simulace, čímž může uživatel měnit rychlost přenosu až do 10 GHz. K diagnostice přenosového systému je využíváno diagramu oka, které má student v práci i v laboratorní úloze dobře popsané. Práce bude také prezentována na studentské soutěži Zlatý tranzistor. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu, s prací studenta jsem byl spokojen. Kvůli občasným drobných chybám a slabší práci s literaturou hodnotím A/96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Münster, Petr

Cílem práce studenta bylo vytvoření laboratorní úlohy simulující reálnou optickou přenosovou trasu. Student popsal základy optických přenosů a parametry optických vláken. K obsahu a kvalitě teoretické části práce mám několik výhrad. Student se mnohdy nepřesně vyjadřuje (například, že optický přijímač slouží obdobně jako vysílač k transformaci optického signálu na elektrický, nebo že jednovidové vlákno vede jeden paprsek bez odrazů i ohybů) nebo uvádí nesprávné informace (základní parametry SM vlákna – útlum v dB místo měrného útlumu v dB/km, šířka pásma v MHz; dále pak u koeficientu CD je uvedena špatně jednotka ps/km místo ps/nm.km; u přenosových parametrů SM vlákna je uvedena hodnota 10 Gbit – špatně je uvedena nejen jednotka, ale hodnota je matoucí a zavádějící, jelikož SM vlákna zvládají přenášet mnohem vyšší rychlosti; v obrázku je chybně uvedeno PMD místo DGD; apod.). Za zbytečnou pak považuji kapitolu 1.3, kde student popisuje bezkabelové optické přenosové systémy, což nesouvisí s tématem práce. Po formální stránce je nutné vytknout nejen chyby v jednotkách (Mbit, Mhz, Ghz, apod.), ale především místy špatnou práci s literaturou, kdy u některých kapitol není uvedena žádná reference. Kvalitu praktické části není bohužel možné plně posoudit, jelikož chybí detailní popis navrženého řešení a výsledky jednotlivých nastavení. Z výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou C, 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 115384