LUKÁŠ, P. Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Švancara, Pavel

Bakalářská práce se zabývá výpočtovým modelováním proudění krve jako nenewtonské tekutiny v krční tepně s dvojitou stenózou. V rámci práce byl vytvořen parametrický model geometrie idealizované krční tepny s dvěma stenózami umístěnými za sebou. Pro několik variant velikostí stenóz a vzdálenosti mezi nimi byl s využitím metody konečných objemů proveden výpočet stacionárního proudění a pro jeden případ i výpočet pulsujícího proudění krve přes tyto stenózy. Numerické výsledky jsou také srovnány s analytickým výpočtem tlakové ztráty. Diplomant splnil všechny cíle zadání, k řešení přistupoval iniciativně a prokázal, že i na úrovni bakalářské práce byl schopen zvládnout CFD výpočty. Práce je na dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Petr

V bakalářské práci je popsána problematika vícenásobného zúžení krční tepny a jeho výpočtové modelování. Teoretická část práce dává výpočtovému modelování solidní základ a jsou v ní popsány důležité jevy, které popisují stenózu a podmínky růstu aterosklerotických plátů. Přestože má vytvořený model drobné nedostatky (například nedostatečné zjemnění fluidní sítě u stěn nebo ne zcela vhodně určenou polohu vstupu a výstupu vzhledem k okrajovým podmínkám a efektivitě výpočtu), je celkově na úrovni, která převyšuje podmínky kladené na bakalářskou práci. Vytvořený výpočtový model by si zasloužil interpretaci výsledků, která by těsněji navazovala na publikovanou literaturu, aby bylo možné srovnat obdržené výsledky s výsledky z měření nebo experimentů. V práci je značné množství překlepů, u některých obrázků chybí měřítka (např. 7.7 b) na s. 28) nebo jsou nesprávně popsány (např. obr. 7.12 na s. 31). Navzdory uvedeným nedostatkům práci rád doporučím k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 129581