MATYSKA, S. Vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry tepelného výměníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Štěpán

Student ve své práci provedl studii, ve které se zabýval přesností zonálního výpočtu tepelného výměníku. Po úvodní kapitole popsal rozdělení tepelných výměníků dle různých kritérií a zmínil i funkce, které musí tepelné výměníky plnit. Jako referenční výměník zvolil tepelný výměník určený pro sodíkem chlazený rychlý reaktor. Tomuto tepelnému výměníku byly přiřazeny i pracovní teploty teplonosných médií. Na základě obecného výpočtu tepelného výměníku vytvořil výpočetní kód v programu Matlab, který mu umožnil zpřesnit výpočet zvoleného referenčního výměníku. Nad rámec zadání bakalářské práce provedl i kontrolu spočtených veličin pomocí integrální metody. Z formálního hlediska lze konstatovat, že práce má dobrou jazykovou úroveň. Citovány jsou české i zahraniční zdroje, norma oceli 15 313 ovšem není citována správně. Práce je logicky strukturována, kapitoly na sebe dobře navazují. Citovaná literatura je ověřená. Z obsahového hlediska je možné říci, že všechny body zadání byly splněny. Student dosáhl výsledků, na jejichž základě určil vliv přesnosti výpočtu na konečné parametry zvoleného tepelného výměníku. Autor provedl i zhodnocení vlivu zpřesnění výpočtu na zvolené veličiny, které vysvětlil pomocí změn fyzikálních veličin. Na druhou strany mám výtky k následujícím bodům. U metody výpočtu pomocí integrálních veličin bych ocenil více komentářů k výsledku. Zdrojový kód matlabu a grafy výsledků mohly být vytištěny barevně, přispělo by to k přehlednosti textu. A konečně je nutno říci, že i když student přistupoval k řešení zadané práce velmi zodpovědně, o čemž svědčí např. velký počet konzultací s vedoucím práce, vykazoval bohužel nižší míru samostatnosti. Student potřeboval dopomoci zejména se sestavením a odladěním výpočtového programu. Po zvážení všech hledisek doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Student Stanislav Matyska se ve své práci zabýval výpočtem tepelného výměníku. Práce má celkem 48 stran a je členěna do 8 kapitol. Z úvodu práce a není jasné, proč student řešil něco tak teoretického, jako je tepelný výměník sodík-oxid uhličitý. K výběru médií se dále píše, cituji:„sodík má v referenčním tepelném výměníku konstantní parametry a logaritmický teplotní spád mezi sodíkem na vstupu a oxidem uhličitým na výstupu, je též konstantní.“, přesto si myslím, že mohla být vybrána reálnější média. Práce se dále zabývá popisu jednotlivých druhů tepelných výměníků. Další kapitola se věnuje již teoretickému popisu tepelného výměníku. Reálný výpočet byl proveden v prostředí Matlab. Výsledky jsou interpretovány ve formě grafických závislostí. Jelikož se téma mělo věnovat zjištění vlivu přesnosti na výpočet, tak bych očekával větší diskusi právě na toto téma. Integrální výpočet je je zde uveden, ale již nejsou konfrontovány výsledky s klasickou metodou - alespoň procentuálně. Student uvedl pouze výsledky výpočtu. Grafy mají nepříliš vhodně označeny regresní charakteristiky. Protože se vždy jedná o konkrétní závislosti, není dobré označovat veškeré rovnice proměnnými x a y. Po formální stránce je práce standardní. Pouze v grafech jsou jednotky v závorkách hranatých a v textu kulatých. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 82239