NOVOTNÝ, J. Centrální řidící systém inteligentního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student během semestru pracoval samostatně a průběžně docházel na konzultace. Výsledkem jeho práce je ovládací SW pro PC s OS windows, komunikující s agregační jednotkou vybavenou procesorem typu ARM (vývojový kit). Nicméně vypracování textu diplomové práce si nechal student na poslední chvíli což se bohužel silně odrazilo na její kvalitě (neměl jsem možnost provést korekce). I přes to, moje hodnocení odráží množství odvedené práce a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat řídicí jednotku založenou na mikrokontroléru typu ARM, která bude sloužit k domácí automatizaci. Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, které vyžaduje důkladné prostudování problematiky inteligentního domu, řídicích systémů, automatizačních prvků a komunikačních sběrnic. Student vytvořil velmi stručnou a obecnou teoretickou rešerši řešené problematiky. Návrhem technického řešení se zabývá kapitola 3, která se bohužel více než samotné realizaci systému, věnuje popisu použitých komerčně dostupných modulů a volně dostupných vývojových prostředků. Zcela zde chybí schematické znázornění navržené topologie systému a bloková schémata jejich částí. Po přečtení této kapitoly není zcela jasné, co konkrétního student v rámci řešení praktické části udělal, což považuji za hrubý nedostatek. Z tohoto důvodu nejsem schopen z předložené práce posoudit míru splnění požadavků zadání. Formální stránka je zcela nedostatečná a neodpovídá požadavkům stanovených na vypracování diplomové práce. Text obsahuje velké množství překlepů a hrubých pravopisných chyb (viz. „půdoris bytu“), jejichž výskyt překračuje únosnou mez. Předložená práce má celkem 42 stran, čímž nerespektuje doporučený rozsah diplomové práce. Je zde velice dobře patrná snaha o optické „prodloužení“ práce. V textu je velké množství nových odstavců, neúměrně velkých mezer a zbytečně velkých obrázků. Není mi například jasné, proč student vložil do textu obrázek č. 1, a čím je jeho informační hodnota tak významná, že jeho plocha zabírá půl strany. Úvod práce má rozsah osm vět (se dvěma překlepy), které velice obecně diskutují problematiku inteligentních domů. Zcela zde postrádám užší vazbu na samotnou diplomovou práci, stručný popis obsahu práce a navrženého řešení, zdůvodnění výběru tématu, atd. Závěr práce má rozsah přibližně půl strany, na které student popisuje, že v rámci praktické části práce byly vytvořeny regulační algoritmy, zobrazování pomocí webkamer, načítání a ukládání dat do souborů, jednoduchý graf. editor pro vytvoření půdorysu bytu a že byly nachystány formuláře pro správu systému a přihlášení uživatelů. Dále student uvádí, že je systém „připraven“ na připojení knihovny pro ovládání sběrnice SoftBUS. Domnívám se, že student během řešení diplomové práce odvedl kus práce, ale bohužel to díky žalostné úrovni jejího formálního provedení není patrné. Díky výše uvedeným hrubým nedostatkům formálního zpracování jsem nucen práci ohodnotit stupněm F – 35 bodů. Vzhledem k možnosti objasnění výstupů prostřednictvím lepší formální interpretace, doporučuji práci vrátit k doplnění.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Otázky

eVSKP id 54649