ČUČKA, P. GENIUS THEATRI, České Budějovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Město jako divadlo jako život. Život jako písnička, tragédie, absurdní drama. Divadlo je vším, bedýnkou na lidskou duši. Pavel Čučka začal svou diplomovou práci studijní cestou po rakouských divadlech a scénách přes hranici a pak klik klik ještě dál, kde bylo něco zajímavého. Pak vybíral a třídil spolu s budějovickými experty na dívání a hraní. Divadlo se dívá na město, město na divadlo. Divadlo vstupuje do města, město prochází divadlem. Život uhání kolem a mezi sály, herec i divák, pokaždé naopak.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Fránek, Zdeněk

Student prokázal, že je dobrý architekt i urbanista. Diplomový projekt má suverénní projev a působí profesionálně. Student vhodně zvolil technologii výstavby, navržené konstrukce jsou reálné a odpovídají optimálnímu systému racionální výstavby, nejlépe vyhovují zvolenému architektonickému řešení. Stavba je proveditelná v reálu bez větších obtíží a student takto prokázal dostatečnou dovednost k seberealizaci v praxi a právem mu náleží titul Ing. arch.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Bakalář Pavel Čučka vypracoval jako své téma divadlo a filharmonii. Zadání důkladně analyzoval a vypracoval promyšlený návrh se zajímavým prostorovým konceptem. Rozdělil hmoty do více celků tak, že vytváří dva solitéry sálů, které spojuje foyer. Dosáhl tak logického provozního řešení a urbanisticky tak zareagoval na lokalitu.
Architektonické řešení A Architektonické vyznění urbanistického řešení je tak silným momentem, že urbanistický záměr zcela legitimizuje.
Provozní řešení A Student se dobře vypořádal s náročnou funkční náplní stavby. Vnitřní provoz odpovídá hmotovému členění stavby.
Technicko konstrukční řešení A Objekt je navržen v tradiční technologii železobetonu, která je vhodná především z hlediska požárního a kosntrukčního. Cihelné opláštění vhodně doplňuje architektonický výraz stavby.
Formální úroveň A Předložená práce má suverénní projev a působí profesionálně.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 100067