VAŠÍČEK, M. Návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Jan

a) Splnění zadání Tématem diplomové práce byl návrh a tvorba ukázkových panelů se systémovou instalací Ego-n. Vzhledem k pozastavení finančních prostředků projektu FRVŠ nemohl být panel nakonec vyroben. Náhradou byly však vypracovány dva kompletní návrhy laboratorních úloh, na kterých jsou demonstrovány všechny funkce ukázkové elektroinstalace. Takto pozměněné zadání bylo splněno v celém rozsahu. b) Aktivita během řešení a zpracování práce Diplomant byl během řešení práce až na výjimky aktivní, avšak při řešení složitějších problémů nebyl schopen samostatně navrhnout řešení. Diplomant se s prací zúčastnil studentské soutěže EEICT. c) Formální zpracování práce Práce splňuje veškeré formální požadavky na technický text. Práci nelze až na drobnosti ve formátování, stylizaci textu a kvalitě obrázků po formální stránce nic vytknout. Kvalitu textů také snižují občasné pravopisné chyby a překlepy. d) Využití literatury Diplomant pracoval s literaturou v dostatečné míře. Jelikož popisovaná systémová elektroinstalace je firemního typu a obecná literatura se jí nezabývá, se diplomant v některých částech textu omezil jen na práci s manuály firmy ABB s. r. o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou systémové elektroinstalace EGO-N. Její hlavním úkolem bylo navrhnout panel s modelem inteligentní elektroinstalace pro využití v praktické výuce těchto systémů včetně zpracování jednoduchých návodů pro prácí s panelem. Tento úkol byl splněn. V úvodu práce se autor věnuje problematice standardů systémových elektroinstalací a nabízí přehledně uspořádané informace o jejich technologii a topologií. Dále podrobně popisuje systém EGO-N z hlediska základních prvků, komunikační sběrnice a programování. Z odborného hlediska je práce na dobré úrovni. V této části práci se vyskytuji méně zásadní chyby, typu různých nepřesnosti. Např. na str. 21 autor uvádí maximální počet účastníků sběrnice na jedné linií 255 v systému KNX. V skutečnosti je maximální počet účastníků 64 a množství 255 lze dosáhnout jen s použitím liniových opakovačů. Obrázky č. 3.1. a č. 3.3. nepovažuji za vhodné pro znázornění charakteristických rozdílů mezi centralizovanými a decentralizovanými systémy. V kapitole 3.2.1. autor uvádí, že pro centralizované systémy se používá hvězdicová topologie, co není pravda. Dále v úvodě práce postrádám zmínění o rozdílu mezi klasickou a inteligentní elektroinstalaci z hlediska principu ovládaní. V hlavní části práce se autor věnuje návrhu panelu pro praktickou aplikaci systému EGO-N. Práce představuje dvě varianty návrhu, které jsou v podstatě totožné, čím se ztrácí důvod pro uvažování dvou variant. V této části postrádám jakoukoliv ekonomickou kalkulaci a rozpočet pro realizaci panelu. Při návrhu první varianty chybí na panelu znázornění komunikace pomocí sekundární sběrnice mezi řídícím a komunikačním modulem. V závěrečné části velice kladně hodnotím zpracování podrobných návodů pro realizaci konkrétních úloh zabývajícími se řízením osvětlení, regulaci vytápění a chlazení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 36/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 30614