PAULECH, M. Systém pro správu multimediálních dat a jejich distribuci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Student ke své práci přistupoval svědomitě, pečlivě a aktivně se podílel na rozvoji aplikace a případných úpravách. Zadání bylo splněno bez výhrad. Ačkoli práce samotná může působit více teoreticky než prakticky, bylo vytvořeno řešení, které se nyní testuje úspěšně v praxi s reálnými zařízeními. Po formální stránce bylo několik výhrad, z nichž většina byla napravena. Výhrady zůstávají ke zpracování některých obrázků. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Cílem dipllomové práce byla realizace aplikaci pro vzdálenou správu a monitoring a následné poskytování multimediálních dat. Student splnil zadání práce, předložená aplikace je plně funkční. V teoretické části diplomové práce student popisuje vývojová prostředí - tuto část považuji za zbytečnou. Dále již věnuje popisu samotné aplikace, možnostem návrhu, návrhem a realizací aplikace. Tuto část považuji za velmi zdařilou, student pečlivě popisuje řešení zadání, jednotlivé části aplikace a také zajímavé části zdrojového kódu. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Celkově považuji práci za výbornou, hodnotím 95/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 93800