LACKOVÁ, I. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout strukturu investičního portfolia pro nový fond kvalifikovaných investorů, se zaměřením na americké veřejně obchodovatelné společnosti. Pro jeho splnění si autorka nadefinovala dílčí cíle, které na sebe logicky navazují. Autorka ve své práci využívá fundamentální analýzu, na makroekonomické úrovni se věnovala vybraným faktorům amerického trhu (HDP, úrokové sazby, inflace, peněžní zásoba, fiskální politika a kvalita investičního prostředí), u některých s porovnáním se situací v EU či ve světě. Pro výběr odvětví a následně konkrétních akciových titulů byl použit index S&P 500, resp. jeho báze. Na základě bodovací metody pak byl v souladu s hlavním cílem zformulován konkrétní návrh složení investičního portfolia. Předložená práce není plagiátem, nalezená míra podobnosti je zapříčiněna zejména formálními náležitostmi, obvyklou terminologií a dále jsou do shodného textu zařazeny i citace s uvedením zdroje. Otázky: Podle čeho byla stanovena konkrétní kritéria pro screening odvětví a hodnocení společností (emitentů akcií)? Odpovídá statut fondu popisu uvedeném v diplomové práci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Toman,, Petr

Předložená diplomová práce týkající se návrhu na sestavení portfolia nijak nevyčnívá z řady obdobných prací. Struktura práce odpovídá zadání a jednotlivé části práce na sebe navazují. V práci jsou použity standardní metody a postupy, při výběru jednotlivých kritérií není zcela jasné, jestli se jedná o vlastní návrhy či bylo využito postupu některého z úspěšných investorů. Sestavení portfolia o 6 akciových titulech pro fond kvalifikovaných investorů je možné, pokud to odpovídá statutu fondu. Celkově práci hodnotím jako průměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140961