KORČÁKOVÁ, I. Analýza chůze pomocí EMG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koťová, Markéta

Práce studentky Ivony Korčákové se zabývá analýzou chůze s využitím EMG. Studentka často konzultovala, pracovala samostatně a byla velmi aktivní během celého semestru. BP se odkazuje na mnoho prací z medicínské oblasti, což naznačuje, že studentka musela nastudovat a pochopit dopodrobna svalovou aktivitu jednotlivých svalů v krokovém cyklu. Kvalitu práce snižuje nedostatečné popsání praktické části. V práci by bylo vhodné více rozepsat způsob zpracování dat a zejména více diskutovat statistickou analýzu a její výsledky. Práce splňuje zadání. Bakalářskou práci studentky Ivony Korčákové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B - 85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Dobře koncipovaná bakalářská práce se věnuje analýze chůze pomocí sledování svalové aktivity. Teoretická část práce vychází z bohaté literární rešerše a je smysluplně rozdělena do tří oblastí pokrývajících fyziologii svalové soustavy, problematiku chůze a problematiku elektromyografie. Důraz je správně kladen na srozumitelný popis vztahu mezi chůzí a fyziologií svalové soustavy, nicméně práce trpí nepřesnostmi v oblasti elektromyografie (elektroda není anténa, Ag/AgCl je materiál elektrod, nikoliv gelu, atp.). Praktická část práce dokumentuje srovnání posloupnosti zapojení lokomočních svalů během několika typů chůze a statistickými testy hodnotí interindividuání rozdíly probandů i rozdíly mezi skupinou mužů a žen. Použité statistické testování má nezvyklou metodiku. V kapitole 6.1.1. je srovnán rozdíl chůze mužů a žen, ale místo přijetí či zamítnutí nulové hypotézy je výstupem série nulových hypotéz, přičemž míra jejich zastoupení přijetí nulové hypotézy je vyjádřena procenty. To samé platí i pro kapitolu 6.1.2., kde je navíc stanoveno na základě poměru přijatých a nepřijatých hypotéz, že jde o statisticky významný rozdíl, aniž by uveden postup stanovení dělícího prahu mezi statisticky významným a nevýznamným rozdílem. Volba srovnávaných dvojic chůze (vpřed – vzad) v kapitole 6.1.3. mohla být provedena zajímavěji (vpřed s otevřenýma očima – vpřed se zavřenýma očima). Obsah i formální stránka práce svědčí o pečlivosti autorky při vypracovávání práce, a ani občasné výskyty chyb formálního charakteru nesnižují velmi dobrou čitelnost práce.

Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 84360