NĚMEČEK, L. Automatizace výrobních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rumíšek, Pavel

Student splnil podmínky zadání a v průběhu zpracování práce postupoval zcela samostatně. Konzultací se zúčastňoval pravidelně a při zpracování se řídil pokyny vedoucího práce. Výborně lze hodnotit jeho přístup ke zpracování zadaného tématu, práci s literaturou i přístup k vyhledávání pramenů. Grafická úprava práce je taktéž na výborné úrovni. Velkým přínosem je zvláště skutečnost, že touto cestou se student detailně seznámil s problematikou řešení automatizace výrobních systémů a tyto znalosti mu budou jistě velmi prospěšné v dalším studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šlais, Miroslav

Práce obsahuje aktuální informace z oboru automatizace. Některé obrázky jsou nečitelné (3,8 - 11, 21, 37) a tímto snižují kvalitu práce. Na str. 15 chybí legenda obrázku. Na obr. 55 je nesprávně uveden popis pinoly. V úvodu postrádám stanovení cílů práce a v kap. 2.2.1 úvodní větu, ze které by bylo zřejmé, o jaký typ linky se jedná. V seznamu literatury jsou nesprávně citované internetové zdroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20328