ČELIŇÁK, M. Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Závěrečná práce „Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku“ v NORDIC STEEL s. r. o. e zabývá možnostmi zlepšování logistických procesů. Z pohledu požadavků a potřeb firmy, lze označit navrhované řešení za realistické, avšak v kontextu dlouhodobého rozvoje podniku se jedná pouze o první krok v dlouhodobé snaze podniku o zlepšování řízení materiálového toku. Závěrečná práce bakalářského studia je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autor závěrečné práce uvážlivým přístupem naplňuje předem definovaný cíl bakalářské práce. I přes značnou obezřetnost při naplňování hlavních cílů závěrečné práce, lze kladně hodnotit hierarchizaci stanovených cílů závěrečné práce, přičemž jehož potenciál není úplně využit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorem použitá kombinace metod (viz kap. 2.5, resp. Kap. 3.2) je tvořena standardem analytických metod rozboru logistických procesů, tzn. analýz materiálového toku a informačních toků, která je doplněná nezbytnou oblastí procesního modelování řešené oblasti v podniku. I přes kompaktnost a účelnost zvolené kombinace metod, v závěrečné práci není použita žádná nadstandardní, originální, inovativní či progresivní metoda rozboru logistických procesů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Velkým kladem závěrečné práce je schopnost autora propojovat výsledky provedených analýz a interpretovat dosažené výsledky, které následně vedou k přípravě návrhu organizačního opatření v podniku.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost výsledků závěrečné práce vychází z provedených analýz. Autor předkládá dvě rozsahově odlišné varianty řešení, přičemž drobné připomínky lze formulovat ke způsobu výběru preferované varianty řešení, která je následně podrobně rozpracována, přičemž tato část mohla být vyhotovena dle předem jednoznačněji definovaných pravidel a postupů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Bakalářská práce je zpracována nadstandardním způsobem, bez formálních či stylistických nepřesností.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V závěrečné práci je použito celkem 25 informačních zdrojů, které jsou tvořeny v dominantní míře základní literaturou z oblasti logistiky z českého odborného prostředí, jenž je doplněna kombinací dalších internetových zdrojů či vnitropodnikových dokumentů a předpisů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sakreida, Tomáš

Bakalářská práce je systematicky řazena, kapitoly na sebe navazují, student využil pro svá tvrzení množství odborných pramenů, včetně rozhovoru s technickým ředitelem výroby. Cíl práce byl naplněn, student přinesl teoretické řešení zrychlení toku materiálu. Vzhledem k velkému objemu výroby je však toto řešení po praktické stránce proveditelné s určitými výhradami. Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně, tedy hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139571