MALÍK, J. Design experimentálního mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čoupek, Pavel

Student, Jiří Malík, si zvolil téma Design experimentálního mobilního robotu, jehož cílem byl návrh funkční karosérie pro experimentální podvozkovou platformu mobilního robotu. Student se práci věnoval velmi svědomitě a i přes vysokou náročnost požité technologie je výsledkem práce technologicky dobře zvládnutý celek, který vykazuje pouze povrchové vady. Po estetické stránce se jedná o lehce komplikovanou, avšak hmotově dobře zvládnutou formu, která je v první řadě velice funkční a splňuje veškeré nutné technické, i technologické požadavky. Diplomová práce je napsána velmi konzistentně a současně je v ní obsažen dostačující přehled teoretických základů, kterých se práce dotýká. Autorovi se podařilo dosáhnout vytčených cílů a náročného úkolu se zhostil s vysokou pílí. Výsledný návrh plně respektuje veškeré technické, i technologické požadavky. Práci tedy hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Postup studenta při práci a vzniku bakalářské práce hodnotím jako důkladný a zvláště expresivní. Výsledek navrhování považuji v této fázi hledání za zcela logický. Shlédneme-li předchozí variantní návrhy studenta, je tento design dalším krokem vpřed. Zvláště kladně hodnotím studentovy teoretické názory a úvahy ohledně estetiky a designu, kdy se zmiňuje o čistotě a účelnosti. Až avantgardní řešení karoserie je ovšem ve vztahu k zadání příliš neosobní, nese s sebou málo účelnosti i přátelského dojmu, jenž z něj vyzařuje. Máme-li na zřeteli, že se jedná o realizaci funkční karoserie robota pro testování uvedených zařízení, považuji design za sporný. V přípravných skicách a variantách je silně vidět posun od jednotlivých fází, kdy student sbírá inspiraci nezávisle z různých směrů. Od počátku je z návrhů vidět jasná orientace na účel robota, tedy zkušební stroj s danými možnostmi i výkony. Za pozornost stojí přípravná varianta 2, která organickými tvary určuje jak orientaci stroje, tak i účel použití, psychologicky působí vyváženým až klidným dojmem včetně použité barevnosti. O variantě 3, která se stala výchozí myšlenkou pro finální podobu designu karoserie je nutné uvést, že je směsí tvarového napětí z použitého uspořádání stoje pod karoserií a ve spojení s barevnou stránkou je vyjádřením vnitřních pocitů autora. Kladně hodnotím soulad dynamiky karoserie a účelem robota, pro který byl zkonstruován, důraz na konstrukci nárazníků i umístění ovládacích prvků se senzory. Design karoserie působí poutavě i rušivě navzájem. Orientace ani účel stroje nejsou na první pohled zřejmé. Tvarování karoserie nenaznačuje její snímání, výměnu testovaných zařízení a zjišťování výsledků. Oceňuji snahu studenta nekonvenčně odlišit robota od možného spojení s běžnými vozidly, avšak otázkou každého z nás zůstává, není-li to na úkor humanizace a tím popírání smyslu přiblížit strojního robota běžnému životnímu prostředí člověka. Barevné řešení považuji za čisté a účelné. Student při své práci obhájil myšlenku robota jako stroje pro použití v podmínkách, které člověku napomáhají simulovat konkrétní situace. Hodnotím jej přes avantgardní přístup celkovou známkou B za současného přihlédnutí ke všem složkám bakalářské práce. Od teoretické části práce za podrobný a vyčerpávající popis historie i současnosti robotů, přes znalost technických detailů použitých zařízení. Z tvůrčí oblasti jmenuji pestrost výchozích návrhů studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37593