HLAVOŇOVÁ, B. Návrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla v podnikatelském subjektu konzultována po celý druhý rok magisterského studia a současně také probíhaly konzultace s vedoucí práce. Výsledky a podněty z konzultací byly rychle uplatňovány při zpracování návrhu logistické koncepce. Při vlastní obhajobě by bylo vhodné, aby byl objasněn dotaz z analytické části práce z pohledu řešení a návazných přístupů na budouocí hrozby pro elektronické podnikání s kosmetickým zbožím z národohospodářské situace při mezinárodním i tuzemském obchodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl práce, který byl podložen dílčími cíli, především teoretickou a analytickou částí, byl splněn v návrhové části.Byly doporučeny základní oblasti logistické koncepce. Oceňuji návrhovou oblast v oblasti obalocvého hospodářství z pohledu ekologie prostředí.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postup zpracování změn v logistické koncepci elektronického obchodování vyšel od teoretického přístupu, na tomto základu byla provedena analytická část i závěry analytické části, na kterých byl předložen návrh jednotlivých oblastí logistické koncepce podnikatelského subjektu. Použité metody byly v souladu s využitím v dílčích částech práce
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A V analytické části byly správně ohodnoceny měřitelné hodnoty pro návrhy řešení a podmínky realizace pro podnikatelský subjekt i kvalitu realizovaných zakázek. Vše bylo zakomponováno do návrhu změn logistické koncepce.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy změn logistické koncepce se stanou dobrým základem pro podnikání, jak z pohledu vlastní výroby kosmetického zboží, tak i pro prodej od dodavatelů. Výsledky budou sloužit pro rozvoj podnikání subjektu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce vykazuje znalost pro splnění formálních náležitostí, které jsou uvedeny ve směrnici VUT i FP. Široce pojata i používaná odborná terminologie je využita, jak z pohledu obchodní činnsti, tak i z pohledu nezbytných činností logistických procesů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě prostudování literárních zdrojů a to jak internetových, tak knižních i dat z podnikatelského subjektu. Práce ctí legislativu z pohledu ochrany duševního vlastnictví a formu citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popelka, Adam

Autorka splnila všechny stanovené cíle své DP. Jako velké pozitivum práce vidím využitelnost návrhů, které je možno díky praktickým závěrům práce dosáhnout. Zároveň byly veškeré analýzy a informace konzultovány s majiteli společnosti, proto věřím, že DP bude sloužit jako dobrý podklad při jejich rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 141217