DURDA, T. Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosecký, Slavomír

Práce svým obsahem splnila požadavky zadání. Obsahuje i všechny požadované náležitosti. Nebylo využito předpokládaného rozsahu - popis technologie laseru mohl být podrobnější a umožnit čtenáři snadnější studium shrnuté tématiky bez nutnosti vyhledávání dalších pramenů. Autor mohl projít více druhů zdrojů informací (i cizojazyčných) a na jejich základě dokonaleji formulovat také vlastní postřehy z vývoje leteckých laserů. Větší prostor mohl být v BP věnován např. podrobnějšímu popisu funkce laserových zařízení (dálkoměrů i úhloměrů), předpokládaných pro použití v civilním letectví. Formální provedení bakalářské práce odpovídá požadavkům na studijní příručku. Formulace jsou stručné a výstižné, grafická úprava je kvalitní, jazyková forma textu je bez chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bencalík, Karol

Bakalářská práce je zaměřena na současný stav laserové techniky. Na začátku se autor zmiňuje o historickém vývoji laseru, popisuje jeho princip a uvádí jeho jednotlivé druhy. Nejrozsáhlejší část práce je věnována použití laserové techniky v dnešní praxi, kde autor zmiňuje i její předpokládaný vývoj. Použitím laserů v letectví se zabývá kapitola 9 a 10. Autor do práce zařadil i kapitolu věnující se bezpečnosti při práci s laserem. Autor uvádí odkazy na velké množství literatury, ze které vychází, a proto si myslím, že práce mohla být zpracována v daleko větším rozsahu. Část věnovaná použití v civilním a vojenském letectví je také pojata velmi stručně vzhledem k tomu, že tato část měla být stěžejní. Po grafické a stylistické stránce je práce dobře zpracována a je doplněna i množstvím obrázků. Celkově práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89242