STŘECHOVÁ, I. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

Cíl práce byl splněn. Autorka vyhodnotila ekonomickou situaci podniku a její vývoj, příčiny jejího stavu a vývoje, navrhla opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Autorka prokázala schopnosti řešit odborné problémy finanční analýzy konkrétního podniku s cílem zkoumat příčiny dosavadního stavu a vývoje podniku a přispět svými návrhy ke zlepšení.
Přínos a praktické využití návrhu A Návrhy jsou v praxi realizovatelné.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autorka pracovala iniciativně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Citace jsou důsledně uváděny. Seznam použité literatury a dalších pramenů odpovídá platné normě.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání, úprava a odborné vyjadřování je na vysoké úrovni.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl a rozsah zadání byl splněn.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část byla správně zaměřena na teoretické a jiné informace, představující teoretická východiska praktického řešení finanční analýzy daného podniku v neustále se měnících podmínkách.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Podklady a vstupní data zpracovala autorka s využitím vybraných metod a postupů adekvátních analyzované problematice a nutnému zjišťování příčin i navrhování opatření ke zlepšení stavu a vývoje podniku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juráková, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41860