KOPEČKOVÁ, M. Porovnání přesnosti metod pro stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a v souladu se zadáním. Studentka zjišťovala míru přesnosti vybraných metod při stanovení ceny rozestavěné stavby mateřské školy ve dvou fázích rozestavěnosti. V úvodní, teoretické části, uvedla základní pojmy související se zadanou problematikou a popsala metody používané při oceňování staveb. Na praktickém příkladu ocenění rozestavěného objektu mateřské školy ve dvou fázích rozestavěnosti správným způsobem aplikovala vybrané metody. Studentka provedla porovnání nejen výsledných cen (základních rozpočtových nákladů) rozestavěné stavby ve dvou fázích rozestavěnosti, ale také porovnání cen dílčích konstrukcí stanovených vybranými metodami, navíc provedla porovnání ve dvou cenových úrovních. Z porovnáním výsledků ocenění a jejich analýzy vyvodila odpovídající závěry. Diplomová práce je zpracována v enormním rozsahu a splňuje požadavky na tento typ práce, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce je zpracována v enormním rozsahu. Studentka kromě toho, že stanovila cenu rozestavěné stavby ve dvou fázích výstavby položkovým rozpočtem a dalšími vybranými metodami pro porovnání, provedla toto ocenění ve dvou cenových úrovních a zjišťovala, zda se přesnost vybraných metod mění také v čase. Cíl i rozsah zadání je zcela splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována přehledně, informace na sebe logicky navazují. Studentka uvádí základní pojmy související se zadanou problematikou, systémy třídění a klasifikace stavební produkce, které se využívají při oceňování staveb, a popisuje způsoby oceňování staveb.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je velmi náročná na zpracování podkladů. Oceňovaný objekt mateřské školy nemá jednoduchý tvar a veškeré výpočty výměr pro ocenění byly složitější, jak je patrné z doložených příloh. Cenu rozestavěné stavby v obou fázích výstavby studentka stanovila položkovým rozpočtem a pro porovnání také propočtem pomocí cenových ukazatelů, modifikací ceny podle podobného objektu a nákladovou metodou podle oceňovací vyhlášky. Pro určení míry přesnosti vybraných metod provedla porovnání výsledných cen s položkovým rozpočtem pro obě fáze výstavby a také pro různé časové období. Studentka provedla také porovnání cen dílčích konstrukčních částí stanovených vybranými metodami s cenami stanovenými položkovým rozpočtem, což si vyžádalo rozčlenění položek rozpočtu podle vybraných metod. K tabulkám s provedeným porovnáním cen uvedla odpovídající komentáře.
Odborná úroveň diplomové práce A Studentka prokázala, že zadané problematice rozumí. Pro oceňování použila odpovídající oceňovací podklady a postupovala v souladu s použitou metodikou. Z porovnáním výsledků ocenění a jejich analýzy vyvodila odpovídající závěry.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Teoretická část diplomové práce dává ucelený přehled o možných způsobech ocenění rozestavěné stavby. V praktické části jsou postupy při stanovení ceny rozestavěné stavby vybranými metodami popsány, včetně odkazů na použité oceňovací podklady, lze je použít částečně jako ukázku postupu při oceňování rozestavěných staveb.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou je správná.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A V textech se jen občas vyskytují pravopisné chyby, odborná jazyková úroveň je velmi dobrá, ocenění a porovnání výsledků je sestaveno do tabulek, texty jsou vhodně doplněny obrázky, tabulkami a grafy.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová, Monika

V diplomové práci se studentka zabývá porovnáním přesnosti metod využívaných pro ocenění stavby. Jako objekt svého zkoumání si zvolila rozestavěnou mateřskou školu, kterou oceňuje ve dvou odlišných fázích rozestavěnosti a to v cenové úrovni roku 2014 a roku 2018. Celková úroveň práce je výborná a svědčí o tom, že se studentka důkladně seznámila s danou problematikou. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce, které je spolu s přílohami v enormním rozsahu, obsahuje velké množství výpočtů, jejich vzájemné porovnání a analýzu výsledků, bezezbytku splňuje úplnost vypracování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry odpovídá cena posuzované rozestavěné stavby stanovená vybranými metodami ceně stanovené položkovým rozpočtem. Pro splnění tohoto cíle si studentka zvolila metodu ocenění podle technicko-hospodářských ukazatelů (RTS a ÚRS), podle katalogu staveb a objektů a nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky, získané ceny pak porovnávala s položkovým propočtem stavby a to ve dvou rozdílných stupních rozestavěnosti stavby a rovněž ve dvou časových obdobích. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je správný a nemám k němu připomínky.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Odborná úroveň diplomové práce je na výborné úrovni, práce je zpracována systémově a se znalostí a přehledem v řešené problematice.
Obtížnost a správnost řešení A Obtížnost řešení vidím především ve velkém rozsahu práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos pro praktické i teoretické využití práce je jednak v souhrnu informací k řešení problematiky a také v konkrétních příkladech jednotlivých ocenění objektu.
Odborná jazyková úroveň A Odborné pojmy jsou užívány adekvátním způsobem.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je přehledná, logicky řazená, pečlivě vypracovaná a je vhodně doplněna tabulkami a obrázky.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112294