KRETTKOVÁ, K. Prostor cyklické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rozwalka, Szymon

Projekt dětského sanatoria Karin Krettkové vyžadoval velké množství práce, a to jak na úrovni analýzy, tak na úrovni samotného návrhu. Projekt zajímavým způsobem propojuje budovu sanatoria s okolní přírodou. Budova zároveň dobře odděluje dva světy: sanatoria a komerčně-reprezentativní promenády, která je hlavním veřejným prostorem přímořské čtvrti. Bohužel, pravděpodobně kvůli nedostatku času, odevzdaná práce nedostatečně prezentuje projekt. Není vůbec možné rozlišit zmíněné dva světy, které projekt vytváří. Vizualizace nezobrazují nejdůležitější část projektu. Půdorysy přízemí a 1. patra by měly zahrnovat celou plochu řešeného území (formálně studentka úkol splnila, ale pro přehlednost projektu je to nedostatečné). V mnoha částech prezentace je mnoho nezodpovězených otázek: - Jak funguje prostor severně a východně od navrhované budovy? - Jaké jsou bilance budovy? - chybí popisky místností - jaké je konstrukční řešení vnější stropní desky, která odděluje sanatorium od promenády? Doporučuji, aby byla pro obhajobu vytvořena lepší vizualizace celku. Vzhledem k nedotaženosti návrhu jsem zvažoval známku mezi C a B. Vzhledem k rozsahu a obtížnosti úkolu jsem nakonec zvolil známku vyšší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Jedním z úkolů bakalářské práce bylo najít vhodnou funkci pro danou lokalitu. Studentka si vybrala jednu z nejobtížnějších funkcí, kterou je bezesporu budova dětského sanatoria, navíc sanatoria v režimu cyklických změn (v létě sanatorium funguje jako hotel) a v kontroverzní blízkosti veřejného prostoru s výrazným komerčním a reprezentativním charakterem. Množství práce, kterou musela odvést (včetně analýzy v širším kontextu), bylo neuvěřitelné.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Kopec, Jakub

Bakalářská práce Prostor cyklické změny - Dětské sanatorium Svinoústí operuje architektonickými prostředky s ambivalentními aspekty dnešního světa, v jejichž paradoxních střetech dříme obrovský tvořivý potenciál. Jeho vědomá přítomnost v projektu je zřejmá, kvůli rozsahu a složitosti zadání však spíše náznakově než komplexně. To však z mého pohledu nepředstavuje problém, ale vítaný projev odvahy se jím zaobírat, ačkoliv zatím přesahuje studentčiny schopnosti. Z tohoto pohledu vytvářím prostor pro možné zlepšení mnou uděleného hodnocení na základě obhajoby závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Zastavění poslední volné stavební parcely v přímořské části města v sobě kombinuje všechny aspekty okolního prostředí. Podnož stavby svou kolonádou vytváří záliv sousední promenády, její střecha formuje terénní vlnu blízkou písečné duně nedalekého Baltu, tělo stavby v podobě extrudované ledviny se svým měřítkem pravděpodobně přibližuje okolní zástavbě. K ověření této domněnky bych však uvítal dopracování fyzického modelu či doplnění okolních budov do axonometrie a vizualizací. Matoucí je také situační výkres v úrovni promenády, na němž je v půdorysu podnože zdůrazněno pouze velké parkoviště. Má se snad také cyklicky střídat s využíváním kolonády jako trhoviště?
Provozní řešení B V kontextu zadání operujícího s cyklickým využíváním prostředí je zmiňována sezónní hybridizace dětského sanatoria (v zimních měsících) a cenově dostupného hotelu (v letních měsících). Tento atraktivní aspekt stavby je dále demonstrován pouze na schématech ročních cyklů a na axonometrickém zobrazení alternativ jednoho z pokojů. Důraz kladený na bezbariérovost stavby, který se projevuje v konfiguraci programu kolem spirálovité rampy, vyústil v zajímavá prostorová uspořádání, vytvářející kontinuální pokračování veřejného prostoru uvnitř stavby. Škoda, že tato vnitřní krajina není dotažena do přesvědčivějších prostorových zobrazení.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční logika stavby spřízněně rozvíjí její prostorovou koncepci. K vhodnosti použitých materiálů a systémů se jistě v komisi najdou povolanější osoby. Jako konstrukční cvičení mi řešení připadá adekvátní. Otázkou je ekonomičnost řešení střechy podnože jako prostorové příhradoviny. Nebyla by vzhledem k lesu sloupů vhodnější železobetonová deska? Problematické se mi s ohledem na požární ochranu jeví i použití ocelových sloupů.
Architektonické řešení B Koncepce projektu je založena na vnitřních a vnějších vztazích, které nejsou pouze utilitární, ale umožňují iniciovat programová míšení a hybridizace. V tomto ohledu je smysluplná, jejímu lepšímu pochopení i dalšímu rozvíjení by však pomohlo více koncepčních schémat přesvědčivěji podmiňujících výsledné tvarové a prostorové řešení. Oceňuji též sociální aspekt celé práce, který jí dodává aktuálnost.
Formální úroveň C Jak jsem již zdůrazňoval studentce při prezentaci práce, doporučuji její formálně obsahové dopracování do obhajob. Byla by škoda, kdyby naznačený potenciál projektu zůstal nenaplněn.
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 142192