PALA, A. Návrh IoT meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Bakalářská práce pana Paly se zabývá praktickým návrhem IoT meteostanice, která disponuje běžnými senzory pro měření meteorologických veličin a měřená data jsou online k dispozici na webové platformě. Teoretická část práce se zabývá popisem meteorologických veličin a metodikou jejich měření, což je důležité pro samotný výběr senzorů, které jsou v praktické části použity. Stěžejní část práce se pak zabývá vlastním návrhem IoT meteostanice, která je napájena bateriemi, jenž je možné dobíjet pomocí solární nabíječky, která je součástí meteostanice. Pan Pala následně celé zařízení konstruuje a programuje. Zde se musel potýkat s modifikacemi stávajících knihoven, případně tvorbou nových, což navíc zahrnovalo i proces kalibrace senzorů a tvorbu vlastního firmware pro mikrokontrolér. Poslední část práce se pak věnuje sítové komunikaci meteostanice s IoT platformou. Zde student zvolil platformu ThingsBoard, která je v rámci vlastního hostingu zdarma, což činí celé zařízení cenově velmi přijatelné oproti komerčním řešením. Celé zařízení je otestováno, zkalibrováno a je ve zkušebním provozu. Student pracoval samostatně a využíval konzultací na které docházel pravidelně a připraven. Se zájmem studoval danou problematiku a dokázal konstruktivně přistoupit k řešení. Prokázal jak odbornou, tak vysokou technickou zdatnost, zvláště při konstrukci zařízení, které je v současné době v provozu na střeše UETE. Student se navíc dokázal vypořádat s problémy, které se při konstrukční a zejména programové části vyskytly. Práci hodnotím velice kladně a hlavní přínos je v open hardware a software řešení, což komerční produkty nenabízí. Cíle práce byly splněny v plné míře a vzhledem k výše uvedenému navrhuji práci hodnotit stupněm A

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Čech, Ondřej

Bakalářská práce studenta Andreje Paly se zabývá návrhem komplexní meteostanice vybavené k připojení do internetu pomocí WiFi a umožňující sdílení naměřených dat pomocí IoT platformy ThingsBoard. Práce je svým rozsahem úctyhodná a ve srovnání s rozsahem běžných bakalářských prací několikanásobná, textová část ma 75 stran, ale část příloh obsahuje desítky souborů s výkresy DPS, mechanickými výkresy a kódem firmware. Koncepce meteostanice je velmi robustní a vybavení senzory rozsáhé. Meteostanice je dobíjena solárními panely. Teoretický úvod obsahuje podrobný popis měřených veličin a jejich kontextu, praktická čast obsahuje části výběru senzorů a modulů pro měření jednotlivých veličin, popis zapojení centrální řídící desky a jednotlivých modulů, popis fukce a způsobu stavby programového kódu, osazení a oživéní, síťová konfigurace a implementace IoT protokolu. Komunikace obsahuje implementaci zabezpeční, je předvedeno propojení s platformou ThingsBoard. Je popsána kalibrace senzoru teploty, srážkoměru, anemometru, senzoru směru větru. Senzory tlaku, vlhkosti, intenzity osvětlení a UV záření mohou být kalibrovány jen na základě referenční meteostanice. Součástí práce je návrh řady mechanických součástí meteostanice, jako jsou držáky jednotlivých senzorů a jejich kryty. V práci je finanční bilance výsledného prototypu srovnána s komerčními produkty,je popsána ukázka provozu skrze ThingsBoard. Závěru práce předchází diskuze návrhů k dalšímu možnému zlepšení. Práce je členěna velmi systematicky a z hlediska šířky záběru, hloubky analýzy v dílčích částech práce ani formy, jakou jsou dosažené výsledky prezentovány, není práci co vytknout. Navrhuji hodnocení A 100b.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 142483