ROZMAN, J. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - konkrétní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Lze konstatovat, že hlavní cíle byly v rešerši splněny, nicméně ze zadaného tématu bylo možné vytěžit mnohem více. Také větší samostatnost a větší pečlivost při zpracovávání jakékoliv další technické zprávy včetně exaktnějšího vyjadřování by byly přínosem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Záděra, Antonín

Cílem této práce byla literární rešerše v oblasti aplikace odlitků vyráběných technologií vytavitelného modelu. Práce je zpracována přehledným způsobem s dobrou jazykovou a stylistickou úpravou textu. Práce popisuje celou oblast technologie vytavitelného modelu od krátkého popisu zhotovení odlitků touto technologií přes hlavní odběratele odlitků až po odlévané materiály. Nedostatkem v této práci je způsob citace literatury, kdy např. v kapitole přehled světové výroby odlitků vyrobených metodou vytavitelného modelu (strana 14 až strany 22) zcela chybí jakýkoliv odkaz na literaturu, ze které bylo čerpáno. V uvedené stati jsou uváděny objemy výroby a významní odběratelé u hlavních světových producentů odlitků vyráběných touto technologií. Práce i přes drobné nedostatky splňuje požadavky kladené na tento typ prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28928