PHI, L. Aplikace bylinného extraktu do nečokoládových želé cukrovinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato práce je součástí rozsáhlé studie, která se zabývá získáváním extraktů biologicky aktivních sloučenin z různých rostlinných materiálů a jejich aplikací do nečokoládových cukrovinek pro zvýšení jejich senzorické kvality a nutriční hodnoty. V práci byly vyrobeny a analyzovány vzorky želé cukrovinek s přídavkem extraktu meduňky (Melissa officinalis) a zázvoru (Zingiber officinale). Uvedené byliny mají vysoký obsah bioaktivních látek, hlavním cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem přídavek bylinných extraktů ovlivní senzorickou a nutriční hodnotu cukrovinek. Vyrobené vzorky byly charakterizovány z hlediska senzorického (chuť, celková přijatelnost), z hlediska obsahu těkavých látek, fenolických sloučenin a antioxidační aktivity. Pro stanovení těkavých látek byla použita metoda HS-SPME-GC-MS, celkový obsah fenolů byl stanoven spektrofotometricky Folin-Ciocalteauovou metodou, související antioxidační aktivita metodou TEAC. Studentka přistupovala k řešení práce se zájmem, invencí a s vysokým pracovním nasazením. Udělala obrovské množství práce, když nejprve ověřila validační parametry použité metody HS-SPME-GC-MS pro stanovení 21 vybraných vonných látek s alergenními účinky, díky čemuž bude možné metodu používat při řešení dalších vědeckých prací. Ověřila postupy získávání extraktů a výroby cukrovinek, opakovaným zkoušením postupů se podařilo vyrobit senzoricky atraktivní produkt s velkým potenciálem i pro komerční využití. Výborným způsobem zvládala práci v laboratoři, kde prokázala velkou pečlivost, přesnost a experimentální zručnost, bez problémů zvládla metodiku senzorického hodnocení i práci s instrumentální technikou. V průběhu práce byla zcela samostatná, plánovala si experimenty, připravovala vzorky, organizovala průběh práce. Výsledky práce dokázala výborným způsobem zpracovat a vyhodnotit. Pracovala systematicky a svědomitě, prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury. Důležitým výstupem práce je ověřený postup výroby želé cukrovinek v rámci ÚCHPBT, který bude používán při výuce i v dalších experimentálních pracích. Celkovým výstupem je zajímavá komplexní studie s originálními výsledky, která bude zpracována do publikace v impaktovaném časopise.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Diviš, Pavel

Teoretická část práce je zpracována v dostatečném rozsahu a je přehledná. Místo kapitol 2.4 až 2.7 bych raději uvítal kapitolu ve smyslu "součsný stav řešené problematiky". Zmíněné kapitoly obsahují obecné, opakovaně uváděné informace v několika pracích. Experimentální část je popsána podrobně a k této kapitole mám jedinou připomínku- chybí mi informace jak byli proškoleni hodnotitelé a jaký "standard" měli k dispozici. Výsledky práce tvoří z převážné části senzorická analýza vyrobených cukrovinek a výsledky analýz z plynové chromatografie. Všechny výsledky jsou zdařile zpracovány pomocí statistické analýzy a zároveň diskutovány. K výsledkům mám následující připomínky - není mi jasné jak bylo pracováno s případnými odlehlými výsledky. Vzhledem k tomu, že hodnotitelé nebyly zkušení odborníci, výsledky hodnocení vykazují velký rozptyl. Absolutní nulu dokonce s absolutní jistotou nelze stanovit (výsledek 0,0 +- 0,0). Uvádí se např. zkratka n.d. nebo méně než LOD. Co byl stadard v tabulce 26 a 27? Proč jsou odchylky stanovení aromatických látek tak velké? (více ž 100 %) Formální úroveň práce je dobrá, snaha o obrázky bez pozadí často vedla k zhoršení kvality obrázků. U Obrázků znázorňujících grafy je často špatně zvolený rozsah osy y. V tabulkách kde jsou použité zkratky vzorků by bylo dobré uvést krátkou legendu (poznámka pod čarou apod.), zlepšilo by to orientaci čtenáře. Obsah práce je nesprávně formátován. Studentka prokázala při zpracování DP schopnost práce s literaturou, použila celkem 73 zdrojů, styl citací ale není jednotný. Práce obsahuje minimum gramatických a jiných chyb. Práce zpracovaná studentkou Lanh Anh Phi splňuje požadavky kladené na VŠKP, studentka provedla řadu experimentů a prokázala že umí výsledky zpracovat a kriticky zhodnotit. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s celkovou známkou A-výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138883