PROKOP, A. Aplikace diskrétní simulace v oblasti podpory projektování dopravníkové techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant v ní předkládá diskrétní simulační model lakovny karoserií osobních automobilů v podmínkách provozu v Mladé Boleslavi. Součástí práce je i rešerše používané dopravníkové techniky v automobilovém průmyslu. V kap. 3 předkládá diplomant zbytečně rozsáhlou kapitolu mentoračního charakteru, ve které se zabývá základními metodami logistiky. Těžiště práce spočívá v kap. 4, ve které je vytvořen simulační model lakovny M11A a jeho funkčnost je ověřena na několika modelových příkladech. Práce nemá konstrukční charakter, což je v souladu se zadáním. K práci mám několik menších výhrad, spíše formaálního charakteru: - drobné přepisy, - nepřesný odkazy (str. 11) - odborná terminologie je poněkud poplatná terminologii používané ve Škoda Auto a.s., - příliš zmenšené obrázky, které porovnávají vytvořený model a realitu (obr. 21 až 36) Práce diplomanta je původní a splňuje požadavky zadání.Výše uvedené výhrady jsou spíše formálního charakteru a nesnižují jinak velmi solidní úroveň práce. Diplomant ve své práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štoček, Jiří

Současná situace na poli automobilové průmyslu nás stále častěji nutí přemýšlet o tom, jak dosáhnout konkurenčních výhod, respektive jak při stále zvyšující se kvalitě výsledných produktu tyto vyrábět s co nejnižšími vstupními náklady. To je jednoznačný rozpor, na který není snadná odpověď. Jednou z možností, jak můžeme po oné cestě k vyšší efektivitě jít (přitom s omezenými zdroji), je zamýšlet se nad novými výrobky a způsobem jejich výroby dávno předtím, než jsou realizovány v praxi. Jedná se tedy o koncepční myšlenky, které je nutné podepřít relevantními argumenty. Tyto nám předloží například výstupy ze simulačního softwaru na bázi diskrétních simulací. Tím se také zabýval diplomant pan Ing. Aleš Prokop. Práce je zpracována pro potřeby velkého průmyslového podniku, jakým jistě společnost Škoda Auto je. Tento fakt již sám o sobě předurčuje náročnost dané tématiky, zejména v oblasti vlastního návrhu řešení. Vlastní přínos práce spočívá ve vytvoření simulačního modelu stávajícího provozu lakovny, pomocí kterého je možné nalézt řešení k zefektivnění dopravníkového systému v daném provozu. Při jeho tvorbě student využil simulačního SW SimPro, který je ve společnosti Škoda Auto využíván k řešení těchto úkolů. Diplomant dobře pochopil podstatu simulací jakožto nástroje pro hledání nových řešení, tak i podporu při rozhodování. Výsledků, kterých dosáhl a shrnul ve své práci, je možné čerpat i v reálné praxi. Student po celou dobu pracoval samostatně se zájmem o danou problematiku. Po grafické i stylistické stránce je práce povedená. Drobným nedostatkem, který však nikterak nesnižuje vysokou kvalitu předkládané práce, je překlep při indexování citací (např. str. 37 kapitola 4.2.1. a str. 38 kapitola 4.2.2.) a také nečitelnost některých obrázků (např. obr. 21 až obr. 36), které bych doporučoval vložit do příloh. Tato práce splňuje dle mého názoru všechny požadavky kladené na tento typ práce a to jak z formálního hlediska, tak z hlediska požadavku firmy Škoda Auto. Dokonce tato práce vzhledem k její časové náročnosti překračuje běžný rámec diplomových prací a je myslím výborným odrazovým můstkem pro diplomantův další kariérní život, či jeho další studium v postgraduálním programu. Tímto mu přeji hodně úspěchu do dalšího nejen profesního života.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 21100