MARKUSÍK, D. Působení organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bílek, Vlastimil

Bc. David Markusík se ve své diplomové práci věnoval zejména vlivu organických přísad na rotační i oscilační reologii alkalicky aktivovaných materiálů, a to jak v závislosti na zvoleném typu prekurzoru, tak i aktivátoru, včetně srovnání s cementovou pastou. Jak vidno, téma práce bylo velmi široké a tím i náročné, ale potěšen mohu konstatovat, že se s ním student popasoval na výbornou, a to po teoretické i praktické stránce. Zpracoval poměrně obsáhlou literární rešerši a provedl velké množství časově náročných experimentů, které průběžně vyhodnocoval a při nichž prokázal vysokou míru samostatnosti i schopnost systematické vědecké práce. Při sepisování práce velmi pružně reagoval na moje opravy a připomínky. Činil tak ne proto, že by musel, ale protože jemu samému na výsledné kvalitě práce velmi záleželo, což bohužel nebývá samozřejmostí. Vzhledem k výše uvedenému jsem přesvědčen, že svým obsahem, kvalitou výsledků i jejich zpracováním je tato diplomová práce výrazně nadprůměrná. Navíc přispěla k řešení projektu GA20-26896S a získaná data budou základem pro prestižní publikace. Těším se a doufám, že na nich budeme pracovat společně v rámci studentova doktorského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalina, Lukáš

Diplomová práce Bc. Davida Markusíka se zabývá působením organických přísad v různých alkalicky aktivovaných pojivech, jakožto i v systému na bázi hydratovaného tradičního portlandského cementu. Teoretická část práce je velmi pečlivě sepsána za použití převážně zahraniční literatury (94 odkazů). V tomto směru bych vyzdvihl zejména příkladné zpracování dosavadních poznatků výzkumu alkalicky aktivovaných materiálů v souvislosti se studovanou problematikou práce (tj. kapitola 2.9). Kritický však musím být k rozložení jednotlivých kapitol. Popis fungování jednotlivých použitých metod má význam především v experimentální části společně s nastavením daného experimentu. V teoretické části působí tyto kapitoly velmi nesourodě s ostatním textem. Praktická část práce je velmi dobře rozvržena a přehledně nastíněna na obr. č. 23. Rovněž je doplněna o potřebné analýzy vstupních surovin, které jsou cíleně vybrány v souvislosti s následujícími experimenty. Kapitola „Výsledky a diskuze“ obsahuje velké množství naměřených dat, kdy v některých případech se nabízí doplnit grafy o další proměnné, což by však již naráželo na časové možnosti diplomanta i na samotný rozsah práce. V této části práce velmi oceňuji diskuzi nad naměřenými výsledky z hlediska jejich provázanosti mezi použitými analýzami. Závěr práce přehledně shrnuje dosažené výsledky. Předložená práce poskytuje velmi cenné zmapování fungování vybraných organických přísad v různých typech alkalicky aktivovaných pojiv, což má nepochybně velký význam k širšímu využití těchto netradičních materiálů v průmyslové praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí a celkově hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138906