RYPL ŽABČÍKOVÁ, A. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Na bakalářské práci Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí, kterou vypracovala studentka Ada Žabčíková, lze hodnotit kladně vysoký stupeň samostatnosti. Připomínky vedoucího práce ke konceptu navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny při pravidelných konzultacích. Konzultace a spolupráce s odborníky a specialisty v oboru svědčí o pochopení funkce architekta jako autora koncepce návrhu a zároveň člena širšího kolektivu Autorka v průběhu práce zpřesňovala vlastní architektonickou představu koncepčního řešení zadaného úkolu a vycházela z urbanistického a architektonického kontextu místa a z požadavků na dispoziční i funkční řešení navrhovaného objektu. Dynamický koncept správně zohledňuje orientaci objektu směrem k nábřeží řeky Svratky. Tímto směrem jsou také orientovány všechny společenské prostory kolejí, ze kterých lze pozorovat panoráma města Brna. Výrazný osobnostní rys studenta se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, která by vyhovovala kontextu místa i autorově představě o konceptu objektu. Kladně lze hodnotit grafické řešení perspektivních zákresů provedených tradiční metodou kresby. Bylo by vhodné doplnit interiérové perspektivy ubytovací části, které by postihovaly atmosféru řešeného problému. Bakalářská práce splňuje rozsahem.grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Otázky a náměty k obhajobě: -materiály a barevnost obvodového pláště -konstrukce arkýřů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování studentka pracovala samostatně, koncepčně a svou bakalářskou prací prokázala podrobné znalosti zadané problematiky.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Vrbka, Jan

1. Urbanistické řešení V rámci širšího řešeného území Ada Žabčíková navrhuje jednoduché doplnění bloku a zformování jasné uliční fronty. Stavebním objemům dovoluje gradovat od nejmenší stávající budovy z 19. stol. v jižním cípu bloku až po budovu studentského bydlení na nábřeží, čímž vytváří konzervativní, ale funkční regulaci bloku. Rozmanitější přístup je vidět na samotném hlavním řešeném objektu – objektu studentského bydlení. Veřejný prostor se velkorysým schodištěm dostává přímo do útrob budovy a zpřístupňuje občanské vybavení, které může sloužit jak kolejím, tak veřejnosti. Motiv schodiště se navíc opakuje přímo nad řekou a jasně tak zdůrazňuje vztah k řece, který je pro celý návrh zásadní a velmi pozitivní. 2. Architektonické řešení Budova má přesvědčivý hmotový koncept, reagující na kvality místa. Zářez veřejného prostoru umožňuje opustit schéma klasického rohového domu, navázat na hotel Austerlitz a současně gradovat nároží v elegantní vertikále. To vše ve velmi čitelné formě. (Otázkou je, zda osm podlaží k ulici Vídeňská není zbytečně mnoho). Dle mého názoru se studentce podařilo najít odpověď na otázku “čím chce stavba být.” Centrálním prostorem je zde pavlačové nádvoří, vytvářející pocit komunity. Kolem něj jsou shromážděny všechny pokoje, lidé mají k sobě blízko a prostor potkávání (pavlač) je příjemný a neformální. Jakkoliv je idea komunity výborně promítnuta do rozvrhu hmot, v detailu jsou drobné rezervy. Je diskutabilní směrovat výhledy z pavlačových oken pouze do boku směrem k řece a zazdít stěnu k pavlači: z interiéru k řece moc vidět není, studentský pokoj navíc přijde o kvalitní okno a příjemný kontakt s pavlačemi v rozumné šířce pokoje. Fasáda do Vídeňské by mohla být přesvědčivější, fasáda k nábřeží je výtvarně silná a v souladu s konceptem otevřenosti k řece. 3. Provozní řešení Budova má jasný a promyšlený rozvrh funkcí včetně řešení požárních úniků. Bylo pečlivě uvažováno nad umístěním jednotlivých provozů vzhledem k řece a k ulici Vídeňská. 4. Technicko konstrukční řešení Tuto část práce považuji za méně jasnou. Vzhledem k výrazné výškové proporci budovy by bylo vhodné detailně vysvětlit použití skeletu s podélnými rámy. Určité chyby vykazuje systémový řez (titanzinku například schází bednění) navíc s četnými tepelnými mosty. Bylo by vhodné důsledně vysvětlit řešení spodní stavby včetně spojitosti hydroizolace proti tlakové vodě (v detailu nakreslená hydroizolace skutečně prochází milánskou stěnou ???). Zmiňované aspekty nicméně nemají vliv na podobu půdorysů nebo celkové řešení. 5. Formální úroveň Práce je prezentována systematicky a dle požadavků zadání. K úplnosti by bylo vhodné doplnit interiér pokoje. Perspektivy jsou podány graficky a konceptuálně jasně, v tomto pojetí jim ale nutně schází informace o technicko-architektonickém detailu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39677