KADĚRA, Š. Studie implementace systému SAP se zaměřením na nákup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Zpracovaná oblast projektu zavedení nového informačního systému do podmínek praxe je navržena se znalostmi prostředí průmyslového podniku i environmetu, ve kterém se podnikání realizuje. Při vlastní obhajobě doporučuji se zaměřit na vizi podniku z hlediska postavení v rámci nadnárodní skupiny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle v celém rozsahu zavedení nového informačního systému v podniku se zaměřením na nákup a dodavatelsko-odběratelské vztahy byly splněny. Důležité je vyzvednout i vazby nákupu na výrobní proces z hlediska materiálových i finančních toků
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení dokumentuje znalost projektového řízení i napojení práce týmů na implemetaci nového IS SAP se zaměřením na modul nákupu. Použité metody byly vhodným způsobem použity v analytické části i tvorbě závěrů analýzy daného současného stavu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Přístup byl zvolen na základě znalostí řízení v reálném čase a překlenutí období stávajícího IS a nového IS SAP. Na tomto základu byl navržen i postup implemerntace SAP a spolupráce týmů nákupu pro řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Praktická využitelnost výsledků A Projekt implementace nového informačního systému do stávajících podmínek a používání současného IS je zpracován na úrovni podnikové praxe a to jak uvnitř podniku , tak i v okolí vůči dodavatelským řetězcům.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná i jazyková úroveň splňuje podmínky projektového řízení při zapojení týmu budoucích uživatelů. Práce vykazuje všechny potřebné formální náležitosti i osnova práce je sestavena dle požadavků inženýrské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce pracuje se všemi doporučenými zdroji ze Zadání DP a současně použité literární zdroje doplňuje dle potřeby k tvorbě přístupů digitalizace podnikové praxe z pohledu práce s informacemi.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimeček, Jan

Diplomová práce má logickou strukturu s jasným popisem stávající situace a dobře vyjádřeným záměrem implementace nového systému. Je vidět, že pan Kaděra má zkušenosti jako strategický nákupčí a jeho DP zcela vychází z praxe. V práci jsou zahrnuty konkrétní návrhy řešení na sjednocení nákupních procesů do systému SAP a je zmíněno několik návrhů na zlepšení současné situace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125085