DOSTÁL, D. Automatizovaná správa softwarových projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Zadání závěrečné práce je možné považovat za splněné, student nainstaloval a nakonfiguroval do virtuálního počítače několik systémů pro správu softwarových projektů a porovnal jejich vlastnosti. Student pracoval možná až příliš samostatně a postup řešení práce konzultoval s vedoucím jen občas. V práci jsou tak popsány jen základní možnosti (založení projektu, řízení přístupu, konfigurace projektu), ale chybí pokročilejší možnosti (zadávání požadavků na sloučení větví, hlášení chyb nebo problémů, apod.). V zadání práce sice nejsou výslovně uvedeny, ale určitě patří mezi činnosti běžně prováděné při vývoji software a vybraný systém pro správu softwarových projektů GitLab je umožňuje. Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni, i když se v textu občas objevují anglicismy nebo slangové výrazy, některé obrázky by měly být zvětšeny pro lepší čitelnost.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Benedikt, Jan

Autor práce předkládá několik řešení pro kontinuální integraci, vývoj a nasazení. Vúvodu práce se čtenář dozvídá teoretické pozadí, potřebné pro plné pochopení důvodu nasazení služby CI/CD. Teoretická část je popsána stroze a vněkterých částech jsou uváděny zavádějící informace. Jedná se například o sekci, kde autor uvádí, že CI server obsahuje všechny části podílející se na kontinuální integraci (Git server, službu CI, dokumentační server, apod). Styl práce je na velmi nízké úrovni. Práce obsahuje mnoho gramatických a syntaktických chyb. Autor si vypomáhal výplňovými slovy a místy i hovorovými výrazy. Ve velké míře je práce psána vprvní osobě činného rodu. Samotná práce vzbuzuje dojem, že byla napsána ve spěchu a působí nekompletním dojmem. Slabinou práce je isubjektivní hodnocení, které sám autor připouští vkapitole 2.6 - Srovnání. Kvůli subjektivnímu srovnávání jednotlivých řešení není jasné na základě, jakých kritérií se autor rozhodl udělit konkrétní bodové hodnocení. Vzadání práce je uvedeno, aby autor vybral nejlepší řešení pro správu projektů vjazyce C++. Práce však nepředkládá žádný záznam o pokusu autora testovat funkčnost předkládaných řešení vsouvislosti sprojekty vC++. Autor se pouze okrajově zmiňuje, že testovaná řešení obsahují nástroje, které se vpřípadě projektu vC++ dají použít. Vpráci chybí dostatečné vysvětlení metodologie porovnání testovaných řešení. Pouze u jednoho řešení je uveden postup zprovoznění vlastní pipeline a to způsobem, který není pro čtenáře reprodukovatelný. Vpráci lze naopak ocenit pasáže věnující se bezpečnosti a analýze zranitelností. Kvůli všem výše uvedeným skutečnostem uděluji 55 b/E. Práci doporučuji kobhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 141273