KUSÝ, J. Rekonstrukce zařízení na kontrolu OID kódů na výlisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Cílem práce byla rekonstrukce zařízení na kontrolu OID kódů na výlisku pro firmu Ravensburger Karton s.r.o. Práce navazovala na semestrální práci, ve které student prostudoval stávající zařízení a navrhl jeho úpravu podle definovaných požadavků. V diplomové práci pak navázal realizací rozvaděče s potřebnou elektro výzbrojí a PLC s HMI panelem. Dále navrhl a realizoval potřebné softwarové vybavení PLC a obrazovky vizualizace pro HMI panel. Při ověřování svého řešení ještě nad rámec zadání upravil kamerový systém. Rozsah diplomové práce (55 stran od úvodu po závěr) odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce je psána v logickém sledu a student využil při zpracování práce 23 literárních zdrojů, na které se průběžně odvolává. Při kontrole v systému Theses nebyla zjištěna zásadní shoda s jinými porovnávanými dokumenty. Diplomant pracoval na své práci samostatně a svědomitě. Velmi dobře si rozvrhl práci a v průběhu semestru překládal dílčí výsledky. Konzultace s vedoucí práce probíhaly v pravidelných intervalech. Doporučuji práci k obhajobě. Domnívám se, že byly splněny požadavky na diplomovou práci, a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Na základě předložené práce je možné zadání považovat za splněné. Na vytvoření funkčního řešení je možné usuzovat z předložených fotografií. Jelikož je přiložené CD takřka prázdné, mohlo být přiloženo i krátké video, ze kterého by bylo patrné, že je stroj provozuschopný. Práci lze pokládat za dílo studenta. Prezentační úroveň a formální úprava zprávy jsou dobré. Dobrá je i jazyková úroveň, práce však obsahuje množství překlepů (např. str. 23). některé jako na str. 43 „zanechat“ mohou měnit i smysl zamýšleného sdělení. Vytknout by se dalo i vkládání prázdných stránek, nebo zbytečně velkých mezer kolem obrázků – str. 24, 26 … Na obrázku 4.1 chybí kamerový systém. V tabulce 4.1 měl na DI4 být patrně U1. Dostatečná je i práce s literaturou, která se sice soustředí na www zdroje, ale pro daný typ práce je to akceptovatelné. Na přiloženém DVD je schéma skříně rozvaděče a zdrojový text programu – zapouzdřený, formát zap16. Z předložené práce plyne, že student má v dané problematice dobré znalosti, postupuje koncepčně, jednotlivé části práce jsou děleny na postupné kroky řešení, které zaujímají odpovídající prostor. Snad jen u popisu programových bloků v kapitole 8 bych uvítal vývojové diagramy, které by byly přehlednější než prostý popis textem. Vhodné by také bylo uvést klíčové sekce grafických schémat programu. Práce svědčí o magisterských schopnostech studenta

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 142313