BOLF, M. Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou projektování a vytváření projektové dokumentace pro objekt rodinného domu s FVE, řízený systémovou instalací Loxone. Cílem bylo vytvořit projektovou dokumentaci tohoto objektu částečně ve stupni pro realizaci stavby a částečně jako dokumentaci skutečného provedení stavby. Práce svým obsahem plně splňuje body zadání a je přehledně členěna do kapitol s logickou návazností. Bod zadání č. 3 (Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení silových a datových rozvodů) je v textové části práce řešen jen obecně. Praktické řešení, které autor zpracoval, bylo předáno investorovy, který si z důvodů obsahu citlivých informací nepřál této dokumenty zveřejnit v bakalářské práci. Informace o skutečném provedení rozvodů jsou obsaženy v příloze D4 a tím, lze tento bod považovat za splněný v plné míře. Obzvlášť detailně a precizně je zpracována část návrhu vnější ochrany před bleskem, zato návrhu vnitřní ochrany a svodičům bleskového proudu se autor věnuje jen velmi okrajově a obecně. Předložená výkresová dokumentace je zpracována na vysoké úrovni. Formální a jazyková úroveň práce je vysoká. V textu se jen ojediněle vyskytuji drobné chyby ve formátování odstavců. Jen výjimečně se dokumentaci vyskytuji hůř čitelné informace a popisy. Použitá literatura a její rozsah je nadstandardní a použité zdroje jsou v textu řádně citovány. Práce nepřináší nové poznatky, ale představuje praktickou ukázku normativních postupů při řešení konkrétního návrhu silových a datových rozvodů s komentářem a odkazem na platnou legislativu. Práce má hlavně praktické využití a vzhledem na zadání, se očekává její uplatnění v procesu realizace elektroinstalace konkrétní stavby. Student postup své práce pravidelně konzultoval se svým vedoucím a projevil aktívní přístup a dobrou orientaci v problematice. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A (92 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Topolánek, David

Předložená bakalářská práce lze rozčlenit do dvou částí, a to na obecnou část a věcnou část zahrnující projektovou dokumentaci elektroinstalace pro realizaci zadaného rodinného domu vybaveného inteligentním systémem Loxone a FVE výrobnou. Hlavní text bakalářské práce se ve většině věnuje pouze obecnému popisu částí projektové dokumentace a požadavkům na jejich zpracování, kde v rámci daného rozsahu práce mapuje jednotlivé okolnosti zpracování projektové dokumentace rodinného domu. Tato část práce je dobře strukturovaná a umožňuje čtenáři osvětlit náročnost a jednotlivé okolnosti jejího zpracování. Této části bych vytkl pouze malou návaznost na zpracovanou projektovou dokumentaci, která je ve svém plném rozsahu přílohou práce, přičemž mohly být její dílčí části v hlavním textu práce více představeny. Z tohoto pohledu je výjimkou pouze analýza rizik, která je detailněji popsána. Hlavním přínosem předložené práce je věcná část projektové dokumentace, která tvoří kompletní přílohu. Kvalita zpracování této části je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadovanému rozsahu zadání. Nutno zde podotknout, že přijatý koncept zpracování svorkového schématu je velmi zdařilý a umožňuje detailní orientaci ve způsobu vzájemného propojení jak silových, tak i datových vodičů, což ve svém důsledku povede k minimalizaci chyb při realizaci rozvaděče a jeho propojení s jednotlivými koncovými prvky. V dokumentaci rozvaděče RH postrádám pouze slovní popis jednotlivých jističů, který by investorovi usnadnil orientaci v jednotlivých jištěných okruzích, přičemž by jej bylo možné dále využít i k popisu jističů v rozvaděči. Detailně je zpracována i projektová dokumentace systému chránění před bleskem, která dokladuje i korektní ochranu při uvažování metody valivé koule a ochranného úhlu doplněnou o analýzu rizik, která je její nedílnou součástí. Student čerpal převážně z národních norem a vyhlášek, což je vzhledem k zadanému tématu logické. Pro popis dílčích prvků navrhovaného systému (především komponenty Loxone) využíval internetových zdrojů, které obsahují aktuální manuály a informace. S ohledem na výše uvedené hodnotím práci velmi kladně a přikládám tři dotazy.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 141249