BUBLA, L. Ovládání kooperativních robotů hlasem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Lacko, Branislav

Student si sestavil samostatně dobou osnovu i postup zpracování diplomové práce a obojí plánovitě plnil tak, aby v termínu splnil všechny cíle své práce. Prostudoval a seznámil se s problematikou řízení kolaborativního robota UR3, nastudoval i simulační program od firmy UR, takže úspěšně pomocí modelování a simulace vyřešil problém nemožnosti řešit diplomovou práci přímo v robotické laboratoři ústavu s ohledem na probíhající karanténu. Samostatně navrhl a zpracoval potřebný program v jazyku Python s využitím aplikační knihovny pro tento jazyk, která umožňuje procedurálně řídit robot UR3. V práci analyzoval problematiku spolupráce kolaborativního robota s člověkem při společně vykonávané práci, jak z hlediska spolupráce, tak z hlediska bezpečnosti práce s využitím zásad nových mezinárodních norem. Diplomovou práci považuji za výbornou a doporučuji s jejími výsledky seznámit nejen firmu UK, ale i další, které spolupracují s naším ústavem

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Zadané téma diplomové práce je značně náročné. V první polovině práce se zabývá obecnou interakcí mezi robotem a člověkem, v druhé polovině řeší oboustrannou hlasovou komunikaci. Analyzuje možnosti provedení obecně, ale navíc v realizované ukázce vychází z omezeného vybavení robotické laboratoře. K experimentům byl vybrán robot UR3, jehož některé činnosti musely být simulovány, musela se řešit digitalizace hlasu, pracná byla volba a aplikace knihoven, atd. Úspěšnost experimentů s hlasovou komunikací jednoznačně svědčí o zvládnutí dané problematiky a dokladuje výborné inženýrské schopnosti diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 134721