LIŠKA, J. Pojistné podvody - nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štola, Josef

Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části diplomové práce jsou uvedeny definice a výběr ze zákonů, které jsou důležité pro danou problematiku. Dále jsou zde statistiky pojišťoven a údaje dostupné na internetu včetně tabulek a grafů. Autor vhodně uvedl konkrétní případy z praxe a prezentuje výsledky svého internetového průzkumu. Tento průzkum však měl být delší s větším počtem respondentů. Celkově by si práce zasloužila více vlastního přínosu autora k zadanému tématu. Diplomant pracoval po celou dobu řešení aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Diplomová práce splnila zadání a cíl práce byl dodržen. Rozsah práce je však minimální.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Student vycházel především ze zákonů platných v ČR a ze zdrojů poskytovaných zejména pojišťovnami a dostupných na internetu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Student zvolil vhodnou metodu pro zpracování a v práci postupoval logicky. Provedl internetový průzkum formou dotazníku. Průzkum však mohl být realizován delší dobu s větším počtem respondentů.
Odborná úroveň diplomové práce C Práce je zpracována logicky. Výsledky jsou vhodně prezentovány v podobě grafů s komentáři, chybí více vlastních poznatků při zpracovávání práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práce ukazuje na důvody páchání pojistných podvodů, typy pojistných podvodů i osoby pachatelů. Jsou nastíněny možné postupy a reservy v odhalování pojistných podvodů. Mohlo být více rozpracováno.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citace a přehled literatury jsou uváděny v souladu s normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje nedostatky ve formální úpravě a jsou v některých případech používány nevhodné výrazy.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vykopalová, Hana

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, vychází z velké šíře teoretických zdrojů. Na druhé straně vykazuje jisté rezervy v oblasti metodologického zpracování výzkummného šetření a hlubší pohled na řešení cíle práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Práce vykazuje jisté nedostatky v oblasti citací a odkazů: některé poznámky pod čarou jsou zaměňovány za odkazy na prameny (např. str.17,18), nedostatky v umisťování odkazů (není jasné, kde odkaz začíná) a tím pádem rovněž tedy chybějící odkazy (např. na str. 16,17,18,21,19,27,....), ne vždy je rozlišován odkaz přímý a nepřímý, některé odkazy jsou velmi dlouhé, překračující obvyklou doporučovanou délku. V některých případech lze nalézt i pravopisné chyby (např. str.53). Chybí seznam tabulek a grafů.
Úplnost vypracování B Práce má dobrou úroveň, převažuje teoretický pohled zpracování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Cílem práce bylo vyhodnocení faktorů směřujících ke vzniku pojistného podvodu. Vzhledem k šíři a velké provázanosti této problematiky a tedy i faktorů směřujících ke vzniku PP s celou řadou vědních oblastí a oborů, které si vyžadují daleko větší specifikaci a kategorizaci, bylo cíle dosaženo jen na obecné základní úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce je zpracována standartním způsobem,jisté rezervy jsou v oblasti metodologického zpracování dotazníku a dotazníkového šetření (dotazník vyčerpávajícím způsobem nepostihuje hloubku celé problematiky, problematická formulace otázek), pravděpodobně i rezervy z hlediska dostupnosti některých interních dokumentů a směrnic dotčených institucí, jejichž obsah se vztahuje k tématu DP a může tedy významně ovlivnit další zpracování tématu.
Obtížnost a správnost řešení B Téma je zpracováváno na základě teoretických východisek, jisté rezervy z pohledu metodologického a řešení praxe
Odborná jazyková úroveň A Práce je zpracována na dobré jazykové úrovni, i když lze nalézt menší nedostatky (53)
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomant čerpal převážně z teoretického zázemí a odpovídajích pramenů a zdrojů, což lze hodnotit jako velmi přínosné.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36463