CHALUPA, P. Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem této práce byl návrh a realizace simulátorů laboratorních modelů kuličky a kmeny, jakožto náhrady za fyzické modely v laboratoři programovatelných automatů. Práce je především prakticky zaměřená a úkolem studenta tak bylo zejména seznámení se s vývojovými prostředími Control Web a TIA Portal a na základě funkčního popisu, který byl rovněž součástí práce, pak vytvořit simulátory uvedených modelů. Student nevyužil možnost konzultace a problém řešil zcela samostatně. Zejména díky tomuto vykazuje práce hned několik nedostatků jak po stránce technické tak i formální. Student měl za úkol vytvořit primárně simulátory daných modelů a otestovat jejich funkčnost a robustnost připojením PLC SIMATIC S7-1200. Namísto toho jsou v práci pouze popsány tzv. „Simulace“, které pracují zcela autonomně a dále pak „Vizualizace“, což se ne zcela ztotožňuje s požadavky zadání. Namísto reálně vytvořeného algoritmu v PLC je zde pak pouze implementován blok pro komunikaci a možnost testování pomocí Variable Table, čímž pravděpodobně nebylo možné ověřit různé varianty a ošetřit tak chybové stavy. K těmto nedostatkům navíc přispívá fakt, že mi nebyly dosažené výsledky prezentovány a v předložené práci ani v jejích přílohách není nikterak demonstrována funkčnost. Pro tyto účely bylo tedy třeba spustit výsledné aplikace v daných prostředích. Po stránce formální se v práci vyskytuje rovněž hned několik nedostatků, od ne zcela správných citací (často v texu, resp. u převzatých obrázků, opomenutých) až po několik dalších nepřesností, završených závěrem o 4 větách. Z pozice vedoucího práce tak musím konstatovat, že předložená práce ne zcela ve všech ohledech odpovídá představám zadání. Na druhou stranu však student prokázal poměrně dobré schopnosti při tvorbě aplikací a podařilo se mu relativně slušně popsat jednotlivé modely, ke kterým dosud naprosto chyběla jakákoli dokumentace.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Arm, Jakub

V první části práce autor popisuje dva reálné modely. Popis je přehledný a vyčerpávající. V druhé menší části se autor zabývá realizací simulačních modelů v prostředí ControlWeb. Zde by stálo za úvahu vytvořit celou grafickou část pomocí komponenty Draw, namísto mnoha zobrazovacích komponent, nebo ještě lépe použít komponentu pracující s OpenGL namísto softwarové grafiky. V poslední malé části se autor zabývá spojením simulačního modelu plnící roli vizualizace s PLC. PLC, které bude řídit softwarový model, určil autor v rámci Modbus komunikace jako server čekající na požadavky klienta, což se ale na funkčnosti za specifických podmínek neprojeví. V kapitole 4.4 autor zobrazuje stav prvků vizualizace pomocí podmínky "(sim and b2) or M_b2", což znamená, že režim simulace nebude brán v potaz při aktivním stavu prvku v PLC ? Autor si patrně nedopatřením interpretoval úkol propojení simulátorů s PLC na vytvoření vizualizace reálného modelu napojeného na PLC. Bod zadání 3 tedy není splněn. Místo toho autor vytvořil vizualizace uvedených modelů. Taktéž bod zadání 4 pokládám z výše uvedeného důvodu za nesplněný. Myslím si, že shrnutí práce v závěru do čtyř vět také není ideální. Navrhuji hodnocení F - 35b.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Otázky

eVSKP id 94107