DOSTÁL, P. Konstrukce robotického obkladače stěn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočiš, Petr

Rešerše má vhodný rozsah a správné zaměření na řešenou tématiku, širší oblast problematiky autor správně zmiňuje obecněji pro rychlejší orientaci. Kromě tématiky robotů řeší rešerše i technologii obkládání zdí, čehož pak autor využívá při návrhu variant. Zdánlivě nelogické se může jevit zařazení systémového rozboru za multikriteriální analýzu. Systémový přístup je ovšem aplikován v rámci celé DP, takže kapitola 4 je především podkladem pro samotný konstrukční návrh. Velmi přínosná je kapitola 6 pracovní postup, která popisuje autorem navržený způsob obkládání i s uvažováním senzoriky. Autor přicházel s podnětnými nápady a pravidelně konzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Knoflíček, Radek

K obhajobě předložená DP se zaobírá poměrně zajímavou problematikou, a to návrhem robotického obkladače stěn. Oponent na tomto místě konstatuje, že vytýčené cíle DP byly splněny. Práce je hutná, zajímavě psaná, obsahující značné množství výkresové dokumentace. Samotnému návrhu podvozku robotu s ramenem předcházel kritický rozbor současných poznatků z oblasti mobilních robotů a na toto navazující způsoby a technologie manuálního obkládání zdí keramickými obklady, včetně používaných pojiv a spárování. Skutečností ovšem zůstává to, že se oponent domnívá, že tři variantní návrhy mobilního podvozku a robotického ramene, které byly posléze vyhodnoceny multukriteriální analýzou (dle oponenta spíše bázickou metodou multiktriteriálního hodnocení), by logicky měl předcházet systémový rozbor problematiky, který je uveden až posléze. Potřebné návrhové výpočty netvoří zvláštní-hlavní kapitolu, ale jsou součástí příslušných podkapitol. Závěrem je možné diplomanta celkem pochválit za nápaditost, poněvadž jeho návrh robotického obkladače splňuje základní podnímky pro funkci a provozuschopnost, a to že teoreticky dovoluje nanášet adhezivo, pokládat obkladačky i spárovat. Práce se obsahově vyvážená, citace zdrojů hojné, formální stránka DP je velmi dobrá. DP plně doporučuji k obhajobě s níže uvedenými dotazy a doplněními.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 136936