MALINSKÝ, M. Namáhání ojnice v multi-body systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Student předložil diplomovou práci, která svým obsahem dokazuje, že autor dovede aplikovat poznatky získané za celou dobu studia na konkrétním inženýrském úkolu. Prokázal schopnost rychlé a správné orientace v tématu, které dosud nebylo na magisterské úrovni řešeno. Na pravidelných konzultacích předvedl odpovědný a svědomitý přístup ke zpracování zadaného tématu, čímž splnil všechny předpoklady pro úspěšné ukonšení vysokoškolského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Diplomová práce Bc. Marka Malinského přináší studii výpočtového modelování namáhání ojnice v multibody systému ve spolupráci se systémem MKP.Zvolený postup řešení je možno pro účel daný zadáním práce považovat jako vhodný a účelný. Kladně je možno hodnotit orientaci studenta na vytvoření mapované sítě vyšetřované ojnice, neboť použitý postup vede dále na poměrně rozsáhlé datové soubory. Práce přehledně přináší postup studenta a možnosti použití šablon a podsystémů v programu MSC Adams a naznačuje i možnosti dalšího zpřesnění výpočtů. Po obsahové stránce mi však v kapitole 10 zobrazující řadu výsledků chybí jejich uvedení či popis, případně přehled v tabulce. Zhodnocení výsledků je pak provedeno v závěru. Se závěry lze v podstatě souhlasit, až na formulaci, že „ … pro zavedení do výroby je nutné zahrnout všechny drobnosti a části ojnice do MKP modelu.“, čehož ve skutečnosti nelze dokonale dosáhnout a přesto se ojnice vyrábí a používají. Stylisticky a gramaticky je práce na poměrně dobré úrovni pouze s nepodstatnými pravopisnými chybami, zde nemám zásadních připomínek. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny v požadovaném rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26352