KALÁBOVÁ, B. Porovnání jízdních vlastností vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala aplikační schopnosti, že je schopna samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Rozsáhlá teoretická část vypovídá o pečlivé přípravě studentky s dostatkem vědomostí získaných studiem potřebných pro úspěšné řešení zvoleného tématu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování analytické části, zpracování podkladů a vstupních dat, včetně použité metody tj. praktická měření, vyhodnocení a modelování v simulačním programu je na požadované úrovni s tím, že chybí popis vlivu asistenčních systémů.
Odborná úroveň diplomové práce B Zpracovaná práce svojí odbornou úrovní splňuje cíle zadání jak v části teoretické, tak i praktické, avšak k vyslovení závazných závěrů byl uskutečněn malý počet měření, zejména s ohledem na nutnost eliminovat vliv řidiče.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný s tím, že na práci je nutné nadále navazovat dalšími pracemi s praktickými měřeními.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou, citace jsou na potřebné úrovni. Diplomantka prokázala i v této oblasti požadované schopnosti.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální uspořádání a úprava textu, grafů a tabulek a odborná jazyková úroveň práce je dobré úrovni, v práci je několik překlepů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Semela, Marek

Diplomová práce je na dobré úrovni a nedostatek spatřuji pouze v použití neshodných vozidel při porovnání jízdních vlastností. V rámci tvorby diplomové práce studentka prokázala, že je schopna řešit samostatně zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Cíle a rozsah práce byly v podstatě splněny.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Posluchačka samostatně navrhla a provedla měření dle stanovených cílů, tato následně zpracovala a výsledky porovnala se simulací s podporou simulačního programu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Teoretická část je zpracována na průměrné urovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Práci a její přímé využitelnosti by rozhodně prospělo, pokud by byla při jízdních zkouškách užita vozidla stejných tříd.
Obtížnost a správnost řešení A Studentka samostatně realizovala popsaná poměrně obtížná měření, tato měření samostatně vyhodnotila a na jejich závěrech vyslovila hypotézy.
Odborná jazyková úroveň B Diplomová práce má průměrnou jazykovou úroveň. Například viz str. 29 kapitola 4.2.3 obsahuje chybný vztah (cos), kg namísto Kg, apod.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Diplomová práce je zpracována přehledně.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63325