DVOŘÁK, D. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Stejně jako řada dalších, i tento projekt je založen na konceptu vertikální hmoty galerie a horizontálního objemu dalších provozů. Na rozdíl od ostatních podobných konceptů však autor navrhuje poměrně výjimečné umístění vertikální hmoty – nikoliv prvoplánově na nároží ulic, ale s ustoupením do ul. Milady Horákové. Vertikální hmota tak získává nutný předprostor (odstup), ukončuje uliční frontu v ul. Milady Horákové. Výrazný objemový koncept je poněkud oslaben nevýrazným řešením dispozice v křížení obou hmot, byť s dobře zvolenou polohou vstupu. Formální a obsahové zpracování projektu je průměrné, odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, není tak bohužel důvodem k výrazně lepšímu hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B obvyklý přístup ke zpracování
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Přínosem této práce je především zajímavý koncept podpořený a kvalitní urbanistické řešení. Architektonické řešení však působí nedotaženě a určité nedostatky lze najít rovněž v dispozičním řešení (zejména v 1.np). Grafické ztvárnění projektu je na slušné úrovni, je přehledné a srozumitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B - kladně lze hodnotit urbanistické řešení, které reaguje na stávající zástavbu a okolní podmínky - celkem zajímavý koncept vycházející z hlavních pohledových os odsouvá hlavní hmotu objektu galerie a vytváří tak komfortní veřejný předprostor. - jako problematické a z hlediska zásobování galerie nedostatečné se jeví navržené dopravní napojení
Architektonické řešení B - Samotné hmotové řešení zobrazené ve vizualizacích pracující s vertikálou galerie a horizontálou vzdělávacího centra je problematické v návaznosti na okolní zástavbu. Problematická je zejména návaznost na zástavbu v ulici Koliště (v projektu je rozpor mezi výškou nižšího objektu ve vizualizacích a v pohledech). V případě, že navržený horizontální objekt bude držet římsu navazujícího stávajícího objektu jak je vyznačeno v pohledech, nebudou již vzájemné proporce obou hmot tak dobře fungovat. V opačném případě kdy je objekt nižší (viz vizualizace) je zase problém s příliš se uplatňujícím štítem sousedního domu. - řešení fasád působí nedotaženě (problematická je nereálná velikost prosklených ploch, zejména ve 3.np, z projektu také není zřejmé z čeho je korálově červený obklad
Provozní řešení B - z hlediska nástupu do objektu není příliš vhodně umístěné vertikální komunikační jádro procházející do prostorů galerie (umístěno stranou až za barem) - problematická je rovněž poloha baru a kavárny vůči sociálnímu zázemí - provozní řešení dalších podlaží je poměrně celkem zvládnuté a zajišťuje vazby jednotlivých funkcí - jako problematické se jeví již zmiňované dopravní napojení
Technicko konstrukční řešení B - zvolený konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením - pozitivně lze hodnotit i energetický koncept, který počítá s využitím alternativních zdrojů energie a zpětným využitím dešťové vody
Formální úroveň B - grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je jasné, přehledné a srozumitelné - 3D prezentace dobře dokumentuje zamýšlené řešení
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 66084