KLÁR, P. Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Pavel Klár se ve své práci zabývá úpravou pískovacího stroje. Pracoval velmi samostatně a v práci zužitkoval znalosti nabyté hned v několika oblastech studia. Kladně hodnotím především skutečnost, že předmětem práce je skutečný výstup, stroj reálně fungující a nasazený v průmyslu, což je pro bakalářskou práci ne úplně obvyklé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Téma řešení v rámci bakalářské práce bylo zadáno společností Daikin Device Czech Republic, což znamená, že se jedná o přímou spolupráci s průmyslovou praxí. Práce má vhodnou strukturu, ze které vyplývá jasný cíl a tím je návrh konstrukčního řešení pískovacího stroje spojený s kontrolou k možným mezním stavům. Při práci byly využity znalosti získané během studia. Přístup k vyhodnocování mezních stavů se na Ústavu konstruování a na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky liší a proto diplomant využil obou koncepcí pro kontrolu k možným mezním stavům. Bakalářská práce ukazuje, že diplomant je schopen s využitím znalostí získaných studiem a s použitím literatury komplexně řešit zadaný problém. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28561