HRABAL, M. Energetické interakce donor-akceptorových párů pro přeměnu sluneční energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vala, Martin

Student Michal Hrabal postupoval při experimentální práci i následném zpracování výsledků svědomitě a předkládanou práci vypracoval s přiměřeným počtem konzultací samostatně. V prvních částech předkládá informace potřebné k uvedení do problematiky a pochopení experimentů získané na základě literární rešerše. V experimentální části uvádí použité materiály a metody studia a na závěr uvádí výsledky a diskusi. Práce je psána přehledně a srozumitelně. Naměřené výsledky jsou kvalitně zpracovány a přehledně presentovány. Z práce je patrné dostatečné pochopení problematiky vedoucí ke kvalitní diskusi výsledků a formulovaných závěrů. Předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heinrichová, Patricie

Z teoretické části je vidět, že autor si nastudoval dostatečně problematiku svého tématu bakalářské práce. Z formálního hlediska se mohl autor vice v textu odkazovat na citovanou literaturu. Praktická část je založena na experimentu studujícím zhášení fluorescence polymeru elektron akceptorem pomocí přenosu náboje. Ten může působit triviálně, nicméně již z teoretické části vyplývá, že interpretace tohoto experimentu není jednoduchá. Autor zde zkouší aplikovat nastudované matematické popisy dynamického a statického zhášení na experimentální data a ve výsledku uvádí, které modely jsou vhodné pro popis zhášení polymeru v roztoku přenosem náboje na nízkomolekulární elektron akceptor. Autor tedy dochází k zajímavým dále aplikovatelným výsledkům. Nedostatkem praktické části jsou ne zcela dobře zpracované grafy, které nejsou typograficky úplně korektní. Navíc v některých případech data mohla být proložená regresními závislostmi (př. grafy na obrázku 7 a 8, kde jsou lineární závislosti absorbance na koncentraci). I přes uvedené formální nedostatky je tato práce kvalitní, a proto ji navrhuji k obhajobě a celkově hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23820