NOVÁK, T. Technické vylepšení obráběcího stroje NAKAMURA – TOME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Lubomír

Obsahem této práce je studie a zároveň praktické řešení problematických částí několik let provozovaného stroje. Navržené řešení má být předloženo uživateli stroje – ten je nejlépe schopen posoudit, zda by se mu investice do stroje vrátila zejména při zlevnění údržby a servisu. Zvolené téma hodnotím jako aktuální zejména z pohledu uživatele stroje a je zřejmé, že vychází z praxe zadavatelské firmy. Samotné zadání neposkytlo prostor pro jakoukoli rešeršní činnost a diplomant záhy přechází k „věci“. Analýza problematických částí stroje ukázala, že problematickou funkčnost těchto částí lze mnohdy vyřešit jednoduchým zásahem. Komplikovanější úpravy by vyžadovaly odstávku stroje. Ocenění zasluhuje i ekonomická linka táhnoucí se napříč celou prací. Při řešení úkolu diplomant využil dosavadních znalostí a poznatků ze studia, dobře se zorientoval v dostupné literatuře a firemních materiálech. Ocenění zasluhuje samostatnost při vypracování diplomové práce a aktivní přístup. Vyzdvihnout lze i to, že problematiku řešil v přímé interakci se strojem, a že jako konstruktér mechanických částí se pouští i do elektrikářských záležitostí. Doplňující otázky: 1) Proč není použit pro náhon primárního vřetene plochý ozubený řemen? 2) Změní se přestavbou manipulátoru nějak jeho takt, hlučnost atd.? 3) Máte informaci, zda uživatel stroje plánuje aplikovat (některá) navržená řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Učeň, Oldřich

Předložená diplomová práce se zabývá úpravami obráběcího stroje NAKAMURA-TOME jehož provozovatelem je firma TRADEKO, s.r.o. U tohoto obráběcího stroje je během provozu vyskytly problémy (vady), které je třeba opravit. Rešeršní část je věnována hodnotové analýze a systémovému přístupu k řešení problémů. V následující části je popsán stroj NAKAMURA-TOME WT 100. Jsou zde vybrány problémové oblasti na stroji, kterých je osm. Ke každému identifikovanému problému je uvedena minimálně jedna varianta řešení. Každá vybraná varianta řešení je doplněna vyčíslením nákladů na rekonstrukci dané části stroje. Diplomová práce řeší aktuální problém z praxe a to úpravu problémových částí obráběcího stroje. Kapitoly na sebe logicky navazují. Je využitelná ke realizaci v praxi. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93125