MAINCL, D. Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Práce se zabývá metodami RP, nejdříve v obecné rovině a v poslední části se zaměřením na aplikace ve slévárenství. Rešerše vychází z celkem 46 literárních odkazů, bohužel jejich citace v práci není zcela dle požadovaného formátu. Také aplikace metod RP ve slévárenství by si vyžadovaly poněkud konkrétnější podobu. Jinak ale práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Němec, Jiří

Bakalářská práce v první části obecně popisuje metody Rapid Prototyping. V druhé části je popsáno jejich využití ve slévárenství. U jednotlivých metod RP je popsán princip, používané materiály, výhody a nevýhody. V několika případech dochází k drobným nesrovnalostem při popisu, použitých materiálech, výhodách a nevýhodách. Toto je způsobeno zřejmě špatným překladem či nepochopením správného principu dané metody. Rešerše nabízí široký přehled metod, u kterých by mohl být uvedeno mnohem více praktických aplikací. Práce je zpracována logicky a splňuje cíle v zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89090