SERENČKO, I. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Galeová, Nicol

Student řeší přechod klasické zástavby středu města a zástavby sídliště jasně artikulovaným konceptem silného soliteru kopírujícího uliční frontu. Diskutabilní je i přes podmínky zadání přepis „parkovacího domu“ platformy celého přízemí, potenciál lokality je spíše narušen. Kontrast siluety dlouhého obytného bloku a velkorysé plochy zahrady není přesvědčivě prezentován. Poměrně čistý provoz a jednoduchost dispozic student nepodpořil v detailu, definice duality hmot by zasloužila velkorysejší pojetí fasád, které mohlo přinést vyšší komfort bydlení. Na práci je vzhledem ke schopnostem studenta patrný časový nedostatek pro její zdárné dotažení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D Student se neúměrně dlouhou dobu zabýval analýzami, jejichž výstižnost zcela nedokázal využít. Přes množství zajímavých koncepčních idejí prezentuje pravděpodobně z časových důvodů lapidární a nedotažené řešení. Student soustavně konzultoval, četnost koncepčních změn v průběhu semestru však zabránila vzrůstající kvalitě návrhu.
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Mikulášek, David

Práce s potenciálem být jasná, jednoduchá a přehledná, které ale jakoby něco chybí, zřejmě čas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Zvolené řešení s hmotou lemující ulici Poláškova se zahradou k ulici Sokolská je správné, detailní řešení ale trpí množstvím komplikací. V zahradě není možné pěstovat vzrostlé stromy, ve skutečnosti by to tak byla spíše jen velká střešní terasa, navíc s přístupem pouze z přilehlých bytů. Zvukoizolační funkce terasy je rovněž diskutabilní, pokud je ovšem skutečně nutná.
Architektonické řešení D Strohý, ale přesto zajímavý vzhled s barevně a materiálově odlišeným soklem poněkud trpí délkou hmoty a v daném území působí velmi monotónně, přestože záměrem studenta nebylo směrem k historickému jádru dominovat. K tomuto záměru nepřispívá ani malá velikost okenních otvorů
Provozní řešení D Celkové provozní řešení odpovídá funkční náplni domu. U některých bytů 3+kk a 2+ kk neodpovídá velikost, zřejmě obývacího pokoje, ostatním místnostem, jinak jsou ale dispozice řešeny jednoduše a účelně. Podzemní garáže mohly být řešeny ekonomičtěji, přestože zvolené řešení s posunem o polovinu podlaží jsou zvoleny vhodně. Umístění sklepů a odpadu ale mohlo být vyřešeno lépe, čímž by se mohla parkovací kapacita optimálněji využít.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení odpovídá zvolenému řešení prostorovému a nevykazuje závažnější nedostatky.
Formální úroveň C Návrh je jednoduše prezentován, koncepce je z něj patrná. Prezentace se ale soustřeďuje jen na popis stavu, chybí analytické zhodnocení a zdůvodnění zvoleného řešení. Vhodné by bylo doplnit zákres střešní terasy. Vzhledem k jednoduchosti zvoleného řešení působí práce nedopracovaně.
Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 52748