FLAJSAROVÁ, A. Návrh terciálního okruhu pro jadernou elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Milčák, Pavel

Bakalářská práce je zaměřena na návrh terciárního - chladicího okruhu pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Co do tématu je bakalářská práce velmi aktuální, vzhledem k získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. Po rozsáhlé teorii k chladicím systémům elektráren je proveden bilanční výpočet terciárního okruhu z týdenních průměrných hodnot teplot a relativních vlhkostí za období desíti let. Na základě bilančního výpočtu byla stanovena potřeba doplňkové vody pro chladicí okruh což v reálu slouží jako podklad např. pro studii EIA. Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni, komplexnost řešení ukazuje na výbornou orientaci studentky v dané problematice. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce pojednává o jaderných elektrárnách a konkrétně se zaměřuje na bilanci vody v chladícím okruhu. Práce je velmi zdařilá. V první části je stručný popis jaderných elektráren, druhá část se podrobně věnuje způsobům chlazení jaderných elektráren a detailně popisuje jednotlivé komponenty. V poslední části práce se studentka věnovala bilančním výpočtům chladícího okruhu a stanovení potřebné doplňkové vody pro JEDU. Práce je přiměřeně obsáhlá, text je doplněn vhodnými obrázky, výpočty jsou doprovázeny grafickým znázorněním výsledků v grafech a jsou z nich vyvozovány přiměřené závěry. Graficky a stylisticky je práce na standardní úrovni, chyb a překlepů v textu je přiměřeně rozsahu textu a obdobným pracím. Práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132730