LNĚNIČKOVÁ, V. Konverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodík [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Studentka byla při tvorbě diplomové práce velmi samostatná, respektive nebylo nutné ji znovu připomínat postupy a znalosti, které se studovaly v předchozích ročnících. Navíc si dokázala nastudovat relativně významné množství literatury spojené s tématem vodíku a spalovacích turbín v drtivé většině zveřejněné v anglickém jazyce.  Ve své práci studentka zdařile využila výpočetní software, který je na našem ústavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Autorka ve své diplomové práci zpracovává aktuální téma konverze stávajících plynových turbín spalujících především zemní plyn na spalování vodíku a vodíkových směsí. Práce je rozdělena do několika logických celků, z nichž první je věnován rešerši alternativních paliv využitelných či zamýšlených pro spalování v plynových turbinách. Následuje rešerše aktuálních modifikací či nově vyvíjených spalovacích komor stěžejních výrobců plynových turbín.  Dálší část je věnována konverzi stávající elektrárny pro spoluspalování vodíku s popisem výsledných parametrů z reálného testovacího provozu. Pomocí programu EES následuje vlastní přepočet vybraného typu spalovací turbíny pro spoluspalování vodíku/methanu v rozsahu 0 až 100 %. Následuje kalkulace hospodárnosti tohoto provozu s ohledem na cenu emisních povolenek. Dané téma je zpracováno poměrně stručně a přispělo by více detailních schémat a provozních parametrů, keré však v rámci veřejně dostupných zdrojů jsou těžko dosažitelné. Všechny cíle práce byly splněny a práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 148282