JANÁČ, J. Obrábění hřídele motoru pro elektromobil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Gregor, Lukáš

Autor svou práci začíná přiblížením elektromobilů a popisuje základy jejich současné konstrukce. Úmyslně jej porovnává s konvenčními spalovacími motory a uvádí přednosti a zápory tohoto druhu pohonu. V samostatné kapitole přibližuje technologie obrábění a vztahy nezbytné pro pozdější výpočty, přičemž klade důraz na technologie vhodné pro výrobu hřídele podle zadání. Tvůrčí část začíná provedením rozboru funkčních parametrů hřídele. V kapitole zaměřené na technologický postup výroby nás autor seznamuje s veškerým vybavením nezbytným pro výrobu součásti a kontrolu kvality výroby. Je zde uveden kompletní výrobní postup, který je zpracován velmi přehledně a srozumitelně. Ke zvoleným výrobním operacím vytvořil přehledné průvodky s řeznými parametry a technologicky důležitými rozměry pro zvolenou operaci, usnadňující kontrolu kvality. V závěru provádí ekonomické zhodnocení, kde ověřuje, zdali zvolený výrobní postup a rozsah strojového parku umožnuje dodržet roční plán výroby součásti. Zároveň velmi pečlivě provádí analýzu celkových nákladů. Celá práce je napsána logicky a přehledně. Text je plynulý a vhodně doplněn obrázky. Autor splnil všechny cíle a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

V úvodní části tématu je představena všeobecná historie elektropohonů, a to poměrně podrobně. V odborné části se autor na základě svých záměrů nejdříve zabývá rozborem vhodných technologií pro výrobu zadané součásti. Součást je následně v 3D softwaru zkonstruována a vyhodnocena, dá se říci, že se standardním přístupem. Vlastní výrobní proces je navržen víceméně rovněž ve standardním formátu odpovídajícím současné době, čímž se rozumí využití CNC strojů. Hlavní údaje výrobního procesu jsou zachyceny tabelárně v kombinaci s textovými komentáři, což působí vcelku přehledně. Doplňující údaje jsou pak situovány do příloh, tím je přehlednost znásobena.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132602