ŠVAGERA, P. Solární elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škvařil, Jan

Student ve své práci provádí rozbor problematiky využívání solární energie. Dále pak volí vhodný systém pro aplikaci na rodinný dům. Zvolený systém potom hodnotí z ekonomického pohledu. Práce je zpracována na vynikající úrovni jak po stránce obsahové, tak i formální. Výsledky práce jsou plně aplikovatelné v praxi.Velmi oceňuji aktivní spolupráci studenta během vypracovávání bakalářské práce. Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fortelný, Zdeněk

Práce pojednává o sluneční energii a uvádí možnosti jejího využití. Jsou zvoleny vhodné FV panely a následně je provedena ekonomická analýza. Práce obsahuje všechna formální a obsahové náležitosti. Ocenil bych pouze doplnění informací o zvolených FV panelech. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28578