VELIČ, A. Optical study of laser-induced magnetic phase transitions [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander

The bachelor thesis by Alexander Velič deals with the optical study of the laser-induced antiferromagnetic-to-ferromagnetic phase transition in FeRh films. A first goal was focused on the fabrication of FeRh samples with stable antiferromagnetic and ferromagnetic states at 300 K, such that the laser-induced magnetization writing could be permanent at room temperature. Mr Velič could not optimize the FeRh film growth himself due to the current lack of availability of this material. Instead, he analyzed in detail previously existing samples using magnetometry and optical microscopy, identifying the most suitable samples and obtaining interesting microscopy images that reveal phase domain growth in FeRh. It is worth mentioning that he additionally performed an extensive task in preparing magnetic multilayer samples via magnetron sputtering that could be employed by his colleague Jakub Opršal. Furthemore, the student succesfully completed the second major task of investigating the effect of the ultrashort laser pulse illumination on FeRh films. For this purpose, he used an optical setup which he build together with his colleague Mr Opršal, making significant contributions and showing very good handling skills. Next, he succesfully verified that on-demand magnetization patterns can be written in the antiferromagnetic state of an FeRh film, performing post-illumination characterization with optical microscopy. The results show that the laser written patterns reveal non-trivial inhomogeneous magnetization states, which is an interesting preliminary result that will motivate follow up studies in order to better understand the laser-induced phase transition in FeRh. Even if I find that a few ideas are unnecessarily repeated in the introductory chapters of the thesis, the manuscript comprises a comprehensive introduction to the topic. The results are adequately described, with a discussion at a level of depth that is suitable for a bachelor thesis. The data analysis and representation of the figures is generally very good. On the other hand, the employed language level and the relatively numerous typos and mistakes in the text is unfortunately lowering the quality of the manuscript. While the manuscript presents some weaknesses and more attention should have been put to several details, I would like to value the very large amount of work done by Mr Velič, who was very persistent and motivated during the entire project. For all of the above and since all thesis objectives were accomplished by far, I would like to propose the mark “A”.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ligmajer, Filip

Bakalářská práce Alexandera Veliče se zabývá magnetickými fázovými přechody a možnostmi jejich vyvolání pomocí osvitu laserem. Práce je velice dobře logicky uspořádaná a vcelku čtivě napsaná. Bohužel ale také obsahuje velké množství překlepů, drobných gramatických chyb a mnoho chybějících členů počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. Odkazy na obrázky, rovnice a tabulky jsou nekonzistentní a často pouze ve formě čísla bez specifikace druhu odkazu. Obrázky samotné jsou kvalitní, relevantní a dobře graficky zpracované. Jejich popisky jsou na druhou stranu příliš strohé a často nesamonosné. Prvních pět kapitol, které zahrnují teoretický úvod a popis experimentálních metod, pokrývá velké množství témat a jejich zpracování svědčí o dostatečné hloubce znalostí i širokém rozhledu autora. Experimentální část práce zahrnuje přípravu magnetických vrstev, jejich charakterizaci, stavbu optické sestavy s ultrarychlým laserem a její využití k řízenému přepínání magnetické fáze připravených vrstev. I zde je třeba ocenit komplexní přístup autora k tématu. V části zabývající se výrobou vzorků je popsáno mnoho výrobních parametrů a detailů o vzorcích, není však zřejmé odkud se vzaly nebo jak spolu souvisí či nesouvisí. U experimentů s laserovým osvitem není zřejmé, jaký vliv na fázovou přeměnu má polarizační stav světla, resp. jaká je motivace k jeho kontrole. Případné další využití snímků ukazujích opticky indukovanou změnu fáze je znemožněno dodatečnými úpravy jasu a kontrastu, které jsou bohužel popsány nejednoznačně a zmatečně. Přes výše uvedené nedostatky jde ale celkově o práci velmi dobrou a doporučuji ji tedy k obajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139549