ZICHO, J. Pojezdový mechanismus jeřábové kočky nosnosti 25 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu nosnosti 25 000 kg. V úvodní kapitole je provedena výstižná definice základních pojmů a dále následuje kritická rešerše možných konstrukčních variant. Na základě toho pak student předkládá vlastní zdůvodněný koncepční návrh řešení řešeného zdvihového mechanismu, přičemž u volby výrobců hlavních komponent uvádí zdůvodnění jejich volby. Stěžejní částí práce je velmi solidně propracovaný výpočet návrhu jednotlivých komponent pojezdového mechanismu podle platných ČSN EN. Autor vhodně využil jak příslušných norem, tak také firemní literaturu (např. při návrhu převodovky, kladnice, spojky a brzdy). Rozsáhlá je i pevnostní analýza navržených konstrukčních součástí (hřídelů). Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Dle řešené problematiky a s ohledem na svůj charakter má práce přiměřený rozsah, ale je v ní však i několik drobnějších nedostatků formálního i věcného charakteru. Konkrétně se jedná o: - na obr 34 je nesprávně umístěná síla Fkmax, - u všech výpočtových vztahů chybí odkaz na zdroj. I když je zřejmé, že student počítal zejména dle platné ČSN EN 13001-3-3 a dalších technických podkladů, je to v pracích obdobného typu nezbytné udávat, - na výkrese sestavy chybí rozměr výšky kočky od kolejnice. Předložená práce má celkově velmi dobrou úroveň a je v souladu se zadáním. Student tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pojezdového mechanismu jeřábové kočky mostového jeřábu nosnosti 25 t. V úvodu práce jsou popsány hlavní části mostových jeřábů. V navazující části jsou popsány možné varianty řešení pohonu pojezdu a je zdůvodněn výběr použité varianty. Hlavní část práce představuje výpočet zvoleného řešení. Práce je zpracována solidním způsobem a je přehledně a logicky členěna. Přesto se student při zpracování dopustil některých chyb. K práci mám zejména tyto připomínky: - u vzorců nejsou uvedeny jejich zdroje - na obr. 34 str. 39 je nesprávná poloha i orientace síly působící na kolo - ve výpočtové zprávě není dostatečně objasněn způsob zachycení momentu od pohonu (řešení ve výkresové dokumentaci je poněkud nešťastně provedeno) - plovoucí kóty ve výkresech Bakalářská práce je původní a splňuje požadavky zadání. I přes uvedené nedostatky má práce poměrně zdařilou úroveň. Student ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování studia na dalším stupni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139264