BARTUNĚK, M. Aplikace softwaru SinuTrain 4.93 při frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Předložená diplomová práce je v rozsahu 74 stran včetně tištěných příloh. Textová část se odkazuje na 47 literárních zdrojů českých i zahraničních autorů. V textech se vyskytují drobné terminologické nepřesnosti i stylistické a pravopisné nedostatky. Např. v kapitole "2.9 Doporučení pro praxi" není vhodné psát: "Možná nejlepším způsobem by bylo..." atp. Řešené téma je z oblasti TPV součástky, kterou si autor sám zvolil a následně konstruoval. O téma projevoval zájem v průběhu celého závěrečného ročníku. Na konzultace se dostavoval řádně připraven.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce studentem Martinem Bartuňkem, Bc. svým obsahem splňuje zadání. Byl proveden rozbor jednotlivých způsobů programování CNC strojů a dostupných řídicích systémů. Navazující metodika stručně popisuje jednotlivé způsoby NC programování. Praktická část práce je zaměřena na řešení technologické přípravy výroby součásti převodník horského kola. Tato část práce zahrnuje konstrukci převodníku včetně potřebných výpočtů. Značná pozornost je věnována volbě materiálu uvedením podrobného přehledu možných alternativ a zdůvodněním konečné volby hliníkové slitiny s ohledem na relativně nízkou cenu, dobrou obrobitelnost a dostatečné pevnostní vlastnosti. Konstrukce je dále doplněna pevnostním výpočtem součásti. Přehledně je zpracována kapitola tvorby NC programu v simulátoru SinuTrain Operete 4.93. Výsledkem experimentu v tomto případě je simulace jednotlivých obráběcích operací včetně simulace činnosti měřící sondy. Určité nedostatky vykazuje výrobní postup, jako např. absence orientačních čísel operací, absence třídníkových čísel práce u některých operací, shodné pořadové číslo u posledních tří operací. Vzhledem tloušťce materiálu polotovaru 16 mm lze považovat za rizikovou délku vysunutí 14 mm. Po formální stránce má práce ještě rezervy z hlediska pravopisu. Autor prokázal znalosti v dané problematice, především v oblasti programování obráběcích operací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140420