BÍLÝ, D. Analýza vybraného sportovního klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Drnek, Jiří

Celkově lze konstatovat, že student ve své práci prokázal schopnost využít teoretické poznatky získané studiem k řešení praktického úkolu.Přínosem jsou uvedená konkrétní doporučení ke zkvalitnění činnosti vybraného sportovního klubu, které lze využít i v obecné rovině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Odborná úroveň odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Přínos a praktické využití návrhu B Téma bakalářské práce a získané poznatky budou využity v praxi pro zefektivnění činnosti konkrétního sportovního klubu.
Iniciativa a samostatnost při zpracování D Při zpracování práce je možné kladně hodnotit iniciativní přístup a samostatnost, nedostatky lze najít v systematičnosti a soustavnosti v plnění dílích úkolů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D Studet prokázal schopnost práce s literaturou, v práci se vyskytly drobné nedostatky v citacích, přehled použité literatury postrádá číslování.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Formální uspořádání a úprava odpovídá předepsané normě, odborná a jazyková úroveň vykazuje nedostatky.
Splnění cíle a rozsahu zadání C Stanovený cíl byl z hlediska obsahu i rozsahu splněn.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C V teoretické části práce student využil poznatky získané rešerší literatury, v některých případech je možné polemizovat s řazením jednotlivých kapitol.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Analytická část je zpracována přehledně, využité metody odpovídají, vhodnější by bylo provést místo PEST analýzy SLEPTE analýzu.Kladem je konkrétní rozbor situace v daném sportovním klubu s návrhy řešení.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kotrbáček, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 54342