MARŠALA, Š. Počítání charakteristických šupin ještěrky obecné v barevných obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Škrabánek, Pavel

Předložená diplomová práce popisuje vývoj a evaluaci systému pro počítání charakteristických šupin v barevných fotografiích zachycujících ventrální stranu těla ještěrky obecné. Teoretická část práce obsahuje rešerši mapující techniky využívané k detekci objektů a segmentaci obrazu. Student v rámci realizace diplomové práce anotoval zadanou datovou sadu. Student tedy splnil všechny cíle uvedené v zadání diplomové práce. Student při řešení práce provedl řadu časově velmi náročných experimentů, které sám designoval a navrhl způsob jejich vyhodnocení. Aktivně konzultoval jak průběh experimentů, tak i tvorbu textu, který je díky tomu na velmi vysoké úrovni. Text je logicky strukturovaný a obsahuje všechnu nezbytnou teorii, včetně adekvátního matematického aparátu. V textu dodržuje všechny formální úpravy, včetně dostatečně informativního popisu obrázků. Vyhodnocení výsledků je vhodně navrženo, jejich diskuse je adekvátní a vytvořené závěry jsou odborné. Grafická úprava práce je dobrá. Vytvořený systém již byl aplikován v praxi, a získané výsledky byly použity při psaní odborného článku, na jehož tvorbě se student také podílel a je jeho spoluautorem. Preprint článku je umístěn na bioArxiv (DOI 10.1101/2022.03.31.486539). Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štursa, Dominik

Cílem diplomové práce bylo vypracování rešerše mapující techniky využívané k detekci objektů a segmentaci obrazu spolu s analýzou problému, návrhem a implementací systému pro počítání charakteristických šupin v barevných snímcích. Práce je logicky uspořádána z hlediska aplikačního přístupu a jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Celkově práce obsahuje 7 kapitol. Práce svojí strukturou připomíná členění rozsáhlé odborné publikace a podobně je také koncipována. Samotné teoretické předpoklady jsou podloženy matematickým podkladem plně odpovídající vědecké práci. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Je psána srozumitelně a přehledně, zaznamenal jsem pouze nepatrné množství typografických a syntaktických chyb. Vysoce kladně je potřeba zhodnotit přístup studenta k řešené problematice, který prokázal schopnost se velmi dobře orientovat jak v teoretické rovině, tak v samotné běžné metodice aplikací metod strojového vidění. Cíl práce byl splněn v plném rozsahu. Závěrem mohu tedy konstatovat, že předložená práce splňuje, ba dokonce převyšuje, požadavky na práci tohoto typu a student splnil zadání. Vzhledem k faktům uvedeným výše práci doporučuji k obhajobě a při úspěšné obhajobě navrhuji známku - výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 139430